Sanasto

Tähän sanastoon on koottu yhteen feminismiin ja antirasismiin liittyviä sanoja ja käsitteitä. Sanaston tarkoituksena on toimia lähteenä feministiseen keskusteluun niille, joille termit eivät vielä ole käytännössä tuttuja. 

Termien selitykset on koottu Fem-R:n avoimessa sanastotyöpajassa, sekä hiottu Fem-R:n hallituslaisten toimesta. 

Sanat ja niiden merkitykset muuttuvat ajassa. Sanoilla on myös erilaisia merkityksiä yksilöille sekä henkilökohtaisten, että historiallisten kokemusten vuoksi. Siksi on tärkeä muistaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus identifioitua niihin termeihin ja käsitteisiin jotka hän kokee oikeaksi. Kaikki keräämämme määritelmät eivät myöskään ole yksiselitteisiä ja joidenkin termien osalta on olemassa ristiriitaisiakin määritelmiä. Olemme koonneet tähän ne, jotka olemassa olevan kirjallisuuden ja tiedon perusteella parhaiten kuvaavat tiettyä termiä.

Mikäli haluat kommentoida jotain termiä tai lähettää muutosehdotuksia, lähetä viesti sivuillamme. Otamme asialliset kommentit mielellämme vastaan.

Afrosuomalainen – Kielitoimiston sanakirjan mukaan tarkoittaa suomalaisia, joilla on sukujuuria Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Arkipäiväinen rasismi – Hienovaraiset, toistuvat kohtaamiset, joissa esimerkiksi tehdään oletuksia henkilöstä liittyen tämän oletettuun taustaan. Kts. myös mikroaggressio

Antimustuus – Syrjinnän muoto, joka kohdistuu mustiin ja mustina pidettyihin  ihmisiin.

Antirasismi – Aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa.

Blackface – Termille ei ole käytössä olevaa suomennosta. Viittaa siihen, kun valkoiset ihmiset maalaavat kasvonsa mustiksi tai muilla tavoin esittävät ulkoisesti mustia. Pohjaa rasistiseen minstrel-perinteeseen, jossa valkoiset amerikkalaiset näyttelivät stereotyyppisiä mustia. Joskus puhutaan myös “brownface”:sta, joka viittaa samaan, mutta esityksen kohteena ovat esimerkiksi intialaiset tai arabit. 

Diaspora – Ryhmä ihmisiä joilla on juuret samalla alueella, maassa, mantereella tai maanosassa. Esimerkiksi uiguuridiaspora, palestiinalaisdiaspora tai afrodiaspora. Juuret lähtöalueelle tai itse alue eivät aina ole selviä, kuten esimerkiksi romanidiasporassa.

Diversiteetti Kts. monimuotoisuus

Ei-valkoinen – Ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi muiksi kuin valkoisiksi mielletyt ihmiset. Sama kuin rodullistettu tai POC. 

Eksotisointi – Kun ei-valkoinen ihminen nähdään ainoastaan hänen etnisyytensä ja siihen liittyvien stereotypioiden kautta. Eksotisoinnin avulla käytetään valtaa, esineellistetään ja typistetään ihminen tietyn ryhmän edustajaksi. 

Etninen ryhmä – Ihmisryhmä, joka koostuu henkilöistä, joilla on yhteinen tausta esimerkiksi suhteessa kulttuuriin, uskontoon, alkuperämaahan tai ulkonäköön. 

Etnisen identiteetin kehittyminen (teoria) – Psykologian ja sosiaalipsykologian alojen teoria, joka viittaa siihen miten henkilö kasvaessaan ja elämänsä aikana muodostaa oman käsityksensä siitä, mitä hänen etninen taustansa hänelle merkitsee. 

Etuoikeudet – Tarkoittaa niitä yhteiskunnallisia etuja, joita ihminen saa vain koska on syntynyt tiettyyn positioon. Esimerkkinä cisetuoikeus, eli cissukupuoliseksi syntynyt on etuoikeutettu suhteessa transsukupuolisiin, sillä ei kohtaa sitä syrjintää ja muita negatiivisia asioita joita yhteiskunta tuottaa suhteessa transihmisiin. Eivät ole absoluuttisia, ovat intersektionaalisia. Eri asia kuin vastoinkäymiset joita kaikilla ihmisillä on.

Eurosentrismi – Maailmankuva, jossa eurooppalaisia arvoja pidetään “normaaleina” ja parempina kuin ei-eurooppalaisia kulttuuriarvoja. Eurosentristä arvomaailmaa on käytetty eurooppalaisen kolonialismin ja neokolonialismin oikeutuksena. 

Homonationalismi – Sateenkaari-hmisten oikeuksien yhdistämistä nationalistiseen ideologiaan. Homonationalismiin kuuluu olennaisesti ajatus siitä, että homo- ja lesboväestö otetaan osaksi nationalistista agendaa. Usein homonationalismi kuitenkin typistetään viittamaan politiikkaan, jolla ajetaan rasistista agendaa sateenkaarivähemmistöjen oikeuksien varjolla.

Inkluusio – Viittaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi johonkin toimintaan tai organisaatioon sisällytetään ihmisiä, jotka saattaisivat muuten jäädä ulkopuolelle tai tulla marginalisoiduksi. 

Intersektionaalinen feminismi – Feminismin muoto, joka ottaa huomioon erilaiset päällekkäiset syrjinnän muodot, kuten etnisyyden, vammaisuuden ja luokan. Feminismiä ei voida siis ajatella pelkkänä sukupuolikysymyksenä, vaan laajempana yhdenvertaisuusliikkenä, joka ajaa tasa-arvoa kaikille.

Kolorismi Termi viittaa ennakkoluuloihin ja syrjintään ihmisiä kohtaan, joiden ulkoiset piirteet mielletään enemmän toiseutta kuvaaviksi, mustien kesken esimerkiksi “afrikkalaisemmiksi”. Yleensä termillä viitataan asenteisiin saman etnisen ryhmän kesken.

Kulttuurinen omiminen – Feministisessä keskustelussa tarkoitetaan yleensä tapauksia joissa hallitseva kulttuuri käyttää vähemmistökulttuurin elementtejä, usein taloudellisen hyödyn edistämiseksi, samaan aikaan kun kyseinen kulttuurin edustajat nähdään enemmistön toimesta edelleen alempiarvoisina.

Monikulttuurisuus – Erilaisten kulttuurien edustajien yhteiselo asuinalueella, maassa, organisaatiossa tai muussa yhteisössä. 

Monimuotoisuus/diversiteetti – Monimuotoisuus on termi, jolla yhteiskunnallisessa kontekstissa kuvataan ominaisuuksiltaan vaihtelevien yksilöiden läsnäoloa. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, toimintakyky, etninen tausta, uskonto, koulutus, seksuaalinen suuntaus ja sukupuoli-identiteetti.

Mikroaggressio – Arkisia pieniä sanoja, tekoja ja oletuksia, joilla välitetään stereotyyppisiä oletuksia ihmisryhmistä. Mikroaggressiot voivat olla tahallisia tai tahattomia – ne saatetaan usein tarkoittaa hyväntahtoisiksi. Kts. myös arkipäiväinen rasismi.

Musta – Viittaa ihmisiin jotka ulkoisesti mielletään afrikkalaistaustaisiksi. Afrikkalaistaustaisilla viitataan tässä yhteydessä Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan.

Orientalismi – Eurooppalainen suhtautuminen Lähi-Idän, Aasian ja Pohjois-Afrikan kulttuureihin. Orientalismissa nämä kulttuurit nähdään staattisina ja kehittymättöminä, vastakohtana “kehittyneelle, rationaaliselle ja korkeampiarvoiselle” länsimaalaiselle kulttuurille.

POC – Lyhennys joka tulee englannin kielen sanoista People of Colour. Lyhennettä käytetään Suomessa luultavasti eniten poc:n keskuudessa, eikä se ole juuri levinnyt valtavirtaan. Käännetään joskus “värillinen”, mutta kyseinen termi on enemmänkin verrannollinen termiin “coloured” joka on historiansa vuoksi usein mielletty alentavaksi termiksi. 

Rasismi – Jonkun ihmisen tai ihmisryhmän arvottamista alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rakentunut historiallisesti etenkin eugeniikan käsitteiden ja kolonialismin historian päälle. Rasismiin käsitteenä sisältyy oletus syrjivän ryhmän valta-asemasta suhteessa syrjittyyn ryhmään.

Rakenteellinen rasismi – Lainsäädännön ja erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin pohjautuva rasismi.

Representaatio – Tulee englannin kielen sanasta representation eli edustus. Termillä viitataan ihmisryhmän mahdollisuuteen tulla kuulluksi ja nähdyksi yhteiskunnassa, esimerkiksi mediassa. Representaatiosta puhuttaessa viitataan myös vähemmistöjen äänen puutteeseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Rodullistaminen Rodullistaminen on sosiaalinen prosessi, jossa valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään ennakkoluuloja etnisen taustan, uskonnon ja/tai ihonvärin perusteella.

Rodullistettu Rodullistettu viittaa henkilöön/ihmiseen, joka kokee yhteiskunnassa rodullistamista. Kts. rodullistaminen

Ruskea – Koko Hubaran tunnetuksi tekemä termi. Ruskeat Tyttöjen sivuilla määritelty synonyymiksi rodullistetun kanssa.

Sateenkaari-ihmiset – Sateenkaari tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen termistön osalta Kts. Setan sivut 

Sisäistetty rasismi – Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden tai ryhmien sisäistetyt rasistiset ajatukset. Kts. esim. kolorismi

Toiseus – Toiseus viittaa normista poikkeavaan. Esimerkiksi heteroseksuaalisuus on normi ja tällöin normista poikkeavat ovat “erilaisia” eli toisia. Kts. myös toiseuttaminen

Toiseuttaminen – Sosiaalinen prosessi jossa yksilöt tai ihmisryhmät, jotka poikkeavat normista luokitellaan valtaa pitävän ryhmän toimesta ulkopuolisiksi. Tämä tapahtuu määrittelemisen, nimeämisen, identifoimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien jatkuvana toistamisena. Kts. myös toiseus

Valkoinen feminismi – Tarkoittaa feministisiä teorioita, toimijoita ja henkilöitä jotka ajavat naisten oikeuksia huomioimatta muita syrjinnän muotoja kuin sukupuolen. Käytännössä tällöin ajetaan valkoisten, toimintakykyisten, cishetero naisten asemaa, eivätkä tällaiset toimijat tunnista omia etuoikeuksiaan suhteessa muihin vähemmistöihin.

Valkoinen pelastaja – Valkoiseksi mielletty henkilö joka omasta mielestään auttaa ei-valkoisia ihmisiä, mutta ei omaa tarvittavaa ymmärrystä, kokemusta tai esimerkiksi koulutusta kyseiseen tehtävään. Ilmiöön usein liittyy oman eettisyyden ja hyvyyden tunteen kohottaminen. 

Valkoisuus – Viittaa sosiaaliseen rakenteeseen, jossa valkoisiksi mielletyt henkilöt nähdään normina, johon ei-valkoisia (“etnisiä”) ihmisiä verrataan. Historiallisista ja yhteiskunnallisista syistä valkoiset ihmiset ovat ryhmänä valta-asemassa suhteessa ei-valkoisiin ihmisiin.

Vähemmistöstressi – Ylimääräinen kuormitus (ns. “normaalin” elämän kuormituksen lisäksi), joka syntyy elämän aikana koetuista syrjinnän ja rasismin kokemuksista tai niiden uusiutumisen pelosta.