Hallituksen politiikka uhkaa syventää rasismia ja syrjintää

Useat viimeaikaiset lakiesitykset, hallitusohjelman linjaukset sekä keskeisten päättäjien ulostulot uhkaavat syventää rakenteellista rasismia Suomessa. Rasismin vastaisella viikolla 33 ihmisoikeustyötä tekevää järjestöä peräänkuuluttaa hallitukselta rasismin vastaisia toimia sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista.


Tutkimusten mukaan Suomi on yksi Euroopan rasistisimmista maista. EU:n perusoikeusviraston selvityksen (2023) mukaan 63 prosenttia suomalaisvastaajista oli kokenut rasistista syrjintää edellisen viiden vuoden aikana. Myös rasististen viharikosepäilyjen määrä on Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen (2023) mukaan ollut kasvussa.

 
Rasismin poistaminen on valtiota sitova velvoite

 
Rasistinen syrjintä on ihmisoikeusloukkaus. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava ihmisoikeuksien toteutuminen. Kansainväliset ihmisoikeuksien toteutumista valvovat tahot ovat toistuvasti edellyttäneet Suomen valtiolta tehokkaampia toimia rasismiin puuttumiseksi.

  
Hallituksen politiikka on ristiriidassa Suomen saamien ihmisoikeussuositusten kanssa. Yksittäiset toimet kuten valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonanto ja rasisminvastainen kampanja eivät riitä, kun samaan aikaan viedään eteenpäin ihmisoikeusvastaisia lakihankkeita.

Hallitus on esimerkiksi kaventamassa maahan muuttavien ja Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten oikeuksia. Hallitus on muun muassa poistamassa turvapaikanhakijoilta oikeuden hakea työperäistä oleskelulupaa sekä vaikeuttamassa paperittomien asemaa.


Hallituksen on otettava Suomen ihmisoikeusvelvoitteet vakavasti ja edistettävä yhdenvertaisuutta aidosti ja aktiivisesti kaikilla politiikan osa-alueilla. Se on julkisen vallan vastuu – vuoden jokaisella viikolla.

 
Hallitus ei ole arvioinut toimiensa vaikutuksia ihmisoikeuksiin


Useiden viimeaikaisten hallituksen esitysten, mukaan lukien ulkomaalaisten oikeuksiin tehtävät heikennykset, perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on ollut puutteellista. Samanaikaiset kiristykset voivat olla yhteisvaikutuksiltaan pahimmillaan ihmisoikeusvastaisia. Jos vaikutuksia ei ole huolellisesti arvioitu, saattavat samanaikaiset lakimuutokset kohdistua samoihin ihmisiin heidän oikeuksiaan kohtuuttomasti heikentäen.


Rasismin vastainen työ tarvitsee tuekseen myös lainsäädäntöä

 
Suomen tulee vahvistaa lainsäädäntöä rasistisen vihapuheen torjumiseksi. Suomea uhkaa joutuminen EU-tuomioistuimen eteen, jos Suomi ei viimein toimeenpane EU:n rasismipuitepäätöstä täysimääräisesti. Myös etnisen profiloinnin kieltoa tulee selkeyttää laissa ja tehostaa kiellon toimeenpanoa.  

Rasistiset viharikokset jäävät usein ilmoittamatta poliisille. Oikeudellisia prosesseja täytyy kehittää niin, että myös haavoittuvassa asemassa olevat vähemmistöt voivat hakea oikeutta ilman raskaan prosessin aiheuttamaa pelkoa.

 
Syrjintä vähentää yhteiskunnan turvallisuutta

 
Rasismi vaikuttaa ihmisen elämään kokonaisvaltaisesti. Rakenteellinen rasismi hankaloittaa koulutukseen ja työhön pääsyä, vaikeuttaa asunnon saantia ja vaarantaa maahan muuttaneiden ja heidän lastensa kiinnittymisen suomalaiseen yhteiskuntaan. Viharikokset, rasistinen häirintä ja vihapuhe aiheuttavat turvattomuutta ja hiljentävät vähemmistöjen äänen.

  
Päättäjillä on suuri vastuu siitä, millainen kielenkäyttö ja käytös ovat yhteiskunnassa hyväksyttyjä. Myös lapset ja nuoret seuraavat rasismista käytävää julkista keskustelua.


Allekirjoittaneet järjestöt vaativat hallitukselta laaja-alaisia, rasistisia rakenteita purkavia lainsäädäntö- ja politiikkatoimia. Vahva ja välittävä Suomi syntyy antirasistisella politiikalla, ei syrjintää syventämällä.

 
 
Allekirjoittajat:
Adoptioperheet
Amnesty International Suomen osasto
Diakonissalaitos
Familia
Fem-R
Helsinki Pride -yhteisö
Ihmisoikeusliitto
Kehitysvammaliitto
Kuurojen Liitto
Käpy Lapsikuolemaperheet
Lapsettomien yhdistys Simpukka
Lastensuojelun Keskusliitto
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Mielenterveysjärjestöjen keskusliitto
Mielenterveyspooli
Monimuotoiset perheet -verkosto
Naisasialiitto Unioni

Naisjärjestöjen keskusliitto
Nuoret Lesket
Nuorten mielenterveysseura Yeesi
Pakolaisneuvonta
Pelastakaa Lapset
Plan International Suomi
Sateenkaariperheet
SETA
Suomen Setlementtiliitto
Suomen sosiaalioikeudellinen seura
Suomen Uusperheiden Liitto
Suomen UNICEF
Trasek
Turvapaikanhakijoiden tuki
Väestöliitto
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Lisätietoja: 
Hải Nguyễn, puheenjohtaja, Fem-R, p. 050 3423284
Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty International Suomen osasto p. 040 8331532
Martta October, vaikuttamistyön johtaja, Ihmisoikeusliitto, p. 044 7420414

Linkkejä: 
Being Black in the EU – Experiences of people of African descent, EU:n perusoikeusvirasto FRA,
2023, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-being-
black_in_the_eu_en.pdf
  
Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä
suomalaisessa yhteiskunnassa, 31.8.2023,
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165110  
EU:n puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta
rikosoikeudellisin keinoin, 2008/913/YOS, 28.11.2008, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008F0913  
Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2022, Rauta, Jenita, Poliisiammattikorkeakoulu
2023, https://www.theseus.fi/handle/10024/808142

Fem-R ei vastaanottanut yhteydenottoa VNK:n kuulemiseen liittyen – lähetimme lausuntomme silti

Orpon hallitus julkaisi 31.8. eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonannon valmisteli valtioneuvoston kanslian (VNK) asettama valtiosihteereistä ja kansliapäälliköistä koostuva työryhmä, joka oli lähettänyt kuulemispyynnön noin sadalle taholle. Fem-R ei ollut näiden toimijoiden joukossa, kuten ei ollut moni muukaan merkittävä antirasistinen toimija.

Lähetimme kuitenkin pyytämättä oman lausuntomme muiden VNK:n kirjallisten kuulemisten joukkoon. Avaamme tässä kirjoituksessa vastaustamme kuulemispyyntöön sekä näkemystämme hallituksen tiedonantoprosessin läpinäkyvyydestä ja uskottavuudesta.

Eduskunta käsitteli rasismin torjuntaan keskittynyttä tiedonantoa keskiviikkona 6.9. ja äänestää perjantaina 8.9. hallituksen nauttimasta luottamuksesta. Myös ministeri Riikka Purralle ja ministeri Wille Rydmanille on esitetty epäluottamusta.

VNK:n kuulemisprosessin lopputuloksena olevaan hallituksen “rasismin vastaiseen tiedonantoon” ja toimenpideohjelmaan kommentoimme tällä erää lyhyesti, että meillä oli jo prosessiin lähtiessä epäilyksiä siitä, otettaisiinko annetut asiantuntijalausunnot ajatuksella huomioon vai olisiko kyseessä vain keino pönkittää tyhjän viestintätempun uskottavuutta. Hallituksen kriisitilanteeseensa kiireesti tuottama kaksikymmentäkolmekohtainen toimenpideohjelma epäilemättä sisältää hyödyllisiä toimenpiteitä – joiden monien kuitenkin soisi olevan itsestäänselvyyksiä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mallimaana esiintyvässä valtiossa. Poissaolollaan loistaa mm. rodullistettujen ihmisten arkea kuormittavan poliisien ja vartijoiden suorittaman etnisen profiloinnin täysimääräisen kieltämisen edistäminen, siinä missä “virkamiesten, tuomareiden ja muiden julkisten toimijoiden systemaattinen häirintä” on erikseen katsottu aiheelliseksi nostaa omaksi toimenpiteekseen.

Seuraavassa keskitymme tiedonantoprosessin läpinäkyvyyteen ja uskottavuuteen Fem-R:n näkökulmasta.

Valtioneuvoston kanslian kuulemispyyntö edellisen hallituksen aloittaman Yhdenvertainen Suomi -ohjelman pohjalta

Hallituksen tiedonantoprosessi on vaikuttanut meille antirasistisille toimijoille lähinnä teatterilta. Ensinnäkin kuulemispyyntöä ei oltu lähetetty antirasistisille järjestöille eikä muslimijärjestöille. Tällaista tiedonantoa ei yksinkertaisesti voi tehdä kuulematta ruskeita ihmisiä. Toisekseen kuulemispyynnölle jätettiin alle kaksi viikkoa vastausaikaa, vaikka tutustuttavaa materiaalia oli kuitenkin kymmeniä sivuja, jopa satoja, jos halusi tutustua ohjelman arviointeihin. Näin lyhyen vastausajan antaminen kuulemispyynnölle heikentää läpinäkyvän arvioinnin toteuttamista ja kyseenalaistaa kuulemispyynnön vilpittömyyden ja potentiaalin vaikuttaa tulevaan tiedonantoon.

Kuulemisessa kysyttiin edellisen hallituksen Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman kolmea keskeisintä tavoitetta, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, ja ohjelman toimenpiteitä, jotka ovat olleet erityisen hyödyllisiä. Lisäksi kuulemisessa kysyttiin mitä muuta olisi tärkeä nostaa esille yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vastauksessamme työryhmän kuulemispyyntöön painotimme, että Yhdenvertainen Suomi -ohjelma on vielä kesken, eikä sen kaikkia toimenpiteitä olla vielä päästy arvioimaan kunnolla. Ohjelmaa on sikäli myös hankala hahmottaa, koska kaikkia hankkeita ei olla avattu tai julkistettu tavoilla, jotka saavuttaisivat kansalaiset tai edes aktiiviset kansalaistoimijat. Suomessa on tähän mennessä oltu haluttomia tunnistamaan ja tunnustamaan rasismia. Tästä johtuen kansalaisjärjestöillä on ollut iso rooli perus- ja ihmisoikeuksien valvomisessa vähemmistöjen näkökulmasta. Siksi on erityisen tärkeää, että tällaisten poliittisten hankkeiden tulokset ja tiedot ovat läpinäkyvästi saatavilla.

Toimintaohjelman konkreettiset toimenpiteet, jotka ovat näkyneet kansalaisille ja järjestökentälle ovat harvassa. Yksi toimenpiteistä, joka on ollut näkyvillä, on #olenantirasisti-kampanja, joka ei toiminut toivotusti. Toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta onkin mahdotonta arvioida ilman saatavilla olevaa dataa tuloksista. Kaiken lisäksi moni toimenpide on ollut kampanjaluonteinen eikä ole siksi voinut toimia laajemmin muuttamaan rakenteita sen syvällisemmin. Vastauksessa kuulemispyyntöön painotimmekin sitä, että suunniteltuja ja aloitettuja toimenpiteitä tulisi jatkaa pitkäkestoisesti ja asianmukaisesti seuraten. Yksi Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman tärkeimmistä hyödyistä on ollut datan tarpeen tunnistaminen ja ensimmäiset askeleet sen keräämiseksi.

Korostimme vastauksessamme myös sitä, että olisi tärkeää nostaa esille miten rasismi kontekstualisoidaan. Monesti Suomessa rasismi nähdään monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liittyvänä ongelmana, mutta tosiasiassa myös täysin monokulttuuriset, ruskeat Suomessa syntyneet suomalaiset tai ruskeat Suomeen adoptoidut kokevat samalla tavalla rasismia kuin rodullistetut maahanmuuttajat. Toisekseen olisi hyvä myös ymmärtää moniperusteisen syrjinnän vaikutustavat. Syrjinnän vaikutukset kasautuvat ja vaikuttavat eri tavoin eri ihmisiin. On myös tärkeää huomata, että monet toimenpiteet, kuten esimerkiksi syrjäytymisen estäminen tai työllisyyden parantaminen, voidaan tehdä myös antirasistisesti tunnistaessamme eri syrjinnän tasot ja muodot. Esimerkiksi mustat musliminaiset kokevat eri tavalla rasismin ja seksismin vaikutukset kuin aasialaismiehet, vaikka molempiin ihmisryhmiin kohdistuu rasismia. Kolmanneksi olisi myös tärkeää huomata rasismin monenlaiset mekanismit: näkyvä rasismi ei ole rasismin ainoa muoto, vaan rasismi vaikuttaa myös rakenteissa ja käytännöissä. Esimerkiksi kenelle toimenpiteitä suunnataan valtion taholta ja keihin kohdistuu epäsuhteessa eniten haittaa valtion toimista? Rasismi ei ole aina siis eksplisiittistä, vaan se voi olla hyvinkin huomaamatonta, tahatonta ja hienovaraista.

Suomen historian ensimmäisestä rasismin vastaisesta toimintaohjelmasta on arvokasta oppia, että rasismiin on puututtava kokonaisvaltaisesti ja läpileikkaavasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Rakenteellista rasismia purkavien valtiotason toimenpiteiden lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös ruohonjuuritason toimijoiden tukemiseen esimerkiksi tunnistamalla paremmin ja puuttumalla voimakkaammin vihapuheeseen ja maalittamiseen. Koska rasismi itsessään on laajaa ja esiintyy monilla eri tavoilla, täytyy siihen kohdistuvien toimenpiteiden tapahtua myös laajalla skaalalla.

Fem-R:n hallitus

Fem-R:n Valtioneuvoston kanslialle toimittama kirjallinen kuuleminen: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2aa993c2-4c44-4065-8d2f-94feee48051d/47be401c-b3ae-4a13-b219-50b28a17b800/LAUSUNTO_20230815065106.PDF

Hallituksen tiedontanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165110

Ja yllättyneitä olivat? – Kannanotto Orpon hallituksen rasistisiin sanoihin ja tekoihin

Julkisessa keskustelussa viime viikkoina perussuomalaisten ympärillä pyörineet “natsikohut” eivät yllätä meitä ollenkaan. Nämä eivät ole mitään yksittäistapauksia; rasistiselle puheelle on viime vuosina annettu julkisessa keskustelussa enemmän ja enemmän tilaa. Perussuomalaisten rasistista politiikkaa on salonkikelpoistettu suomalaisen politiikan kentällä pieni pala kerrallaan viimeisen viidentoista vuoden aikana. Keskustelun sallittuja rajoja on vuosi vuodelta ja kohu kohulta siirretty lähemmäs perussuomalaisten sanomaa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa elinkeinoministerimme joutuu eroamaan natsikytköksistä johtuen, sisäministerimme levittää rasistisia salaliittoteorioita ja valtiovarainministerimme kirjoittaa nettikommentteja ruskeiden lasten hakkaamisesta ja ampumisesta lähijunissa.

Tämä on ikävä herätys monelle, joka ei ole joutunut kokemaan tai ajattelemaan rasismia omassa elämässään. Suomessa toimivat antirasistiset ja antifasistiset tahot ovat kuitenkin vuosien saatossa useasti varoittaneet siitä, mitä seuraa kun antaa tilaa minkään tasoiselle fasismille tai rasismille. Tämänhetkinen poliittinen tilanne on seurausta suomalaisen valtamedian ja valtaväestön haluttomuudesta myöntää, että meillä täällä Suomessa on ihan oikea fasistinen puolue. On toisteltu, kuinka tarvitsemme “kriittistä näkökulmaa maahanmuuttoon”, meitä rodullistettuja on hyssytelty ja pidetty yliherkkinä. Meitä on yritetty sumuttaa väitteellä, että asioiden “molemmat puolet” tulisi esittää tasavertaisesti. Ikään kuin mielipiteet, jotka kirjaimellisesti kyseenalaistavat oikeutemme olemassaoloon tässä yhteiskunnassa, olisivat samanarvoisia kuin oikeutemme yhdenvertaiseen, turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään.

Suomessa asuvat mustat ja ruskeat ihmiset ovat aina tiedostaneet esimerkiksi suoran väkivallan mahdollisuuden julkisilla paikoilla. Nimimerkillä “riikka” kirjoittaneen tekstit vain vahvistavat kaiken, mitä olemme aina tienneet todeksi: Suomessa on enemmän tai vähemmän järjestäytyneitä joukkoja natsi-ideologiaa kannattavia etno-nationalisteja, jotka fantasioivat Suomesta, josta meidät rodullistetut on hävitetty. Ajatus siitä, että perussuomalaisten “kauniimmin”, “paremmin” tai “kohteliaammin” ilmaistu rasismi muuttaisi jotenkin perussuomalaisten tavoitteita ja aikomuksia, on absurdi. Sanat luovat hyväksytyn rajoja ja määrittävät todellisuuttamme. Valtiovarainministeri Purra yritti kuitata aiemmat kirjoituksensa “vain vihaisena tekstinä” ja “kontekstista irrotettuna”. Haluaisimme tietää, missä kontekstissa olisi sitten enemmän sallittua fantasioida lasten ampumisesta lähijunassa?

Jonkin verran lohtua tuo se, että perussuomalaisten rasistisiin puheisiin on nyt herätty. Tilanne ei kuitenkaan ratkea sillä, että keskitymme paljastamaan perussuomalaisten natsikytköksiä ja räikeän rasistisia sanomisia yksi poliitikko kerrallaan. Suomessa on jo ennen näitä paljastuneita puheita ja kytköksiä ollut näkymättömiä ja syrjiviä käytäntöjä sekä rakenteita. Nämä syrjivät käytännöt ja rakenteet, eli rakenteellinen rasismi, konkretisoituvat esimerkiksi työelämässä työllistymisen vaikeutena sekä koulutuksessa rodullistettujen oppilaiden ohjauksessa tiettyihin jatkokoulutuksiin sekä stereotypioiden mukaan rajatuille aloille. Meidän tulisikin ohjata nyt syntynyt momentum, pöyristyneisyys ja turhautuneisuus rakenteellisen rasismin purkamiseen ja progressiivisesti antirasistisiin tekoihin.

Paljon on nyt kiinni myös kokoomuksessa ja RKP:ssä. Hyväksyvätkö nämä kaksi itseään arvoliberaaleiksi tituleeraavaa puoluetta hallituskumppaneiltaan rasismin ja vähemmistöjen uhkaamisen väkivallalla? IHallitusyhteistyön jatkaminen perussuomalaisten kanssa kertoo kokoomuksen ja RKP:n arvopohjan olevan vain pelinappula valtapelissä. Tämä ei ole “valtion edun priorisointia” eikä johtajuutta. Tämä on oman vallan suojelemista hinnalla millä hyvänsä. Ja tämän hallituksen hintana on perus- ja ihmisoikeudet.

Purran äärimmäisen paineen alla tehdyn “anteeksipyynnön” varaan ei voi rakentaa hallitusta, joka aidosti olisi vahva ja välittävä kaikille meille Suomen asukkaille. Purran anteeksipyyntö ei merkitse mitään ellemme seuraavaksi näe hallitukselta konkreettisia tekoja antirasismin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Näitä tekoja voisivat olla esimerkiksi, uuden ja vahvemman kansallisen antirasistisen toimintaohjelman luominen sekä vahvempaa puuttumista etniseen profilointiin ja parempia toimia poliisin valvomiseksi.

Tämä hallitus on jo ehtinyt aloittaa rodullistettujen ihmisten oikeuksien heikentämisen, mm. hallitusohjelman kirjauksilla maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttämisestä sekä poistamalla kaikille avointa antirasistista materiaalia oikeusministeriön sivuilta. Sen lisäksi, että pyrimme puolustamaan sitä mitä meillä jo on, tulee meidän vaatia lisää. Me Fem-R:ssä jatkamme antirasistista työtämme kaikin mahdollisin keinoin, ja vaadimme Suomelta enemmän sekä parempaa. Vaadimme hallitukselta parempia toimia rasismia vastaan, vaadimme hallitukselta parempia toimia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Emme voi antaa enää piiruakaan periksi, sillä vaakalaudalla on oikeutemme elää turvassa tässä maassa, jota monet meistä kutsuvat kodiksi.

Fem-R:n hallitus

Mitkä ovat ne keinot jotka Marja, Osmo ja Esko hyväksyisivät meidän yhteisten hyvien tavoitteiden ajamiseksi?

Sannikan esittämä Martin Luther Kingin sitaatti “Vihalla ei voi taistella vihaa vastaan” vaikuttaa irvokkaalta, koska aikalaistensa silmissä Kingin keinot olivat myös huonoja ja kyseenalaisia. King joutui vankilaan keinojensa vuoksi, ja häntä painostettiin sekä valtion taholta että kansalaisoikeusliikkeen sisältä vaihtamaan vaikuttamiskeinojaan

Kirjoittajina tohtorikoulutettava-aktivisti Hai Nguyen ja valokuvaaja-aktivisti Aisha Benahmed

Perjantaina 19.11. ulos tulleessa Marja Sannikka -keskusteluohjelman jaksossa Sannikka oli kutsunut yhdenvertaisuuteen, feminismiin ja antirasistiseen työhön perehtyneet luonnontieteilijät Osmo Tammisalon ja Esko Valtaojan ja toimittaja-aktivisti Renaz Ebrahimin. Valitettavasti ohjelman ensisekunneilla selviää, ettei Sannikka, Tammisalo tai Valtaojakaan ole ajan tasalla yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisesta työstä käytävästä keskustelusta, vaan he nojaavat voimakkaasti iltapäivälehtien otsikoiden luomiin mielikuviin ja tuovat esille omat väärinkäsityksensä puhumalla kyttäyskulttuurista ja rinnastamalla nykyisen rasisminvastaisen keskustelun totalitarismiin ja 1970-luvun taistolaisuuden puhdasoppisuuden vaatimuksiin.

Ohjelman luonnontieteilijöiltä puuttuu selvästikin kriittinen ymmärrys rasismista ja rodullistamisesta. Tässä tiivistettynä kriittinen näkökulma rasismiin ja rodullistamiseen:

Rotu ei ole ihonväriin sidottu fakta vaan sosiaalinen konstruktio, johon vaikuttavat historiallinen ja kulttuurillinen konteksti ja valtasuhteet. Rodullistaminen (racial formation) on prosessi, jossa rodullisia kategorioita luodaan, muovataan ja tuhotaan (Omi ja Winant, 2015: 109), ja tämän prosessin tuloksena on rodun käsite. Käsitettä ei tule sekoittaa 1940- ja 1950-luvuilla vallalla olleeseen tieteellisen rasismin popularisoimaan rotuteoriaan, jonka mukaan rotu on biologinen ja geneettinen käsite. Esimerkiksi valkoisuus on tarkoittanut eri aikoina eri asioita, ja hyvä esimerkki mustuudesta on ns. yhden tipan sääntö (one drop rule), jonka mukaan yksikin tippa afrikkalaista verta tarkoitti Yhdysvaltain lainsäädännön silmissä sitä, että ihminen on musta, oli hänen ihonvärinsä mikä tahansa. Suomen kontekstissa saamelaisia ei ole käsitetty valkoisina, vaan heidät on rodullistettu joksikin muuksi. Vaikka puhumme rodusta sosiaalisena konstruktiona, se ei tarkoita sitä etteikö sillä olisi todellisia vaikutuksia – päinvastoin, rodulla on hyvin voimakkaita materiaalisia vaikutuksia. Tässä huomaamme sen, miten voimakkaasti näihin merkityksiin vaikuttaa vallalla oleva ajatus rodusta ja siitä, kenellä on valtaa määritellä rotu.

Rotu sosiaalisena konstruktiona ei myöskään tarkoita sitä, että rotu olisi pelkästään joukko merkityksiä, jotka on yhdistetty joihinkin kasvonpiirteisiin, silmien väriin tai hiustyyppiin, vaan on selvää, että osa suomalaisista näyttää erilaiselta. Sitä, että näitä ulkonäöllisiä eroja (Eskolle ja Osmolle fenotyyppieroja) ja niiden johdosta syntyviä yhteiskunnallisia eroja ei paremman maailman toivossa tahdota myöntää, kutsutaan englanniksi termillä colorblind racism, värisokea rasismi (Bonilla-Silva 2010). Värisokealla rasismilla sivuutetaan täysin erilaisten ihmisten eri kokemukset ja siirretään vastuuta yhteiskunnasta yksilöille – ruskean yksilön kokema syrjintä ei olekaan tosiasiassa rasismia, vaan yksilössä on jotain vikaa, joka estää tätä rikkomasta lasikattoja ja muita esteitä. Sen lisäksi että värisokea rasismi sivuuttaa rodullistettujen ihmisten rasismin kokemukset, se on kätevä työkalu rasismin yhteiskunnallisen rakenteellisuuden ylläpitämiseen sen poistamisen sijaan. Samalla sillä vahvistetaan vanhanaikaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja.

On siis mielenkiintoista, että Sannikka on valinnut vieraikseen ihmisiä, joilta puuttuu kriittinen käsitys puheenaiheesta, ellei kyseessä ollut tietoinen provokaatioksi tulkittava valinta kutsua juuri nämä ihmiset. Tammisalo on ainakin vuonna 2006 julkaistussa kirjassaan, Keisarinnan uudet (v)aatteet, ymmärtänyt sukupuolentutkimuksen käsitteet ja lähtökohdat väärin, ja tutkimusetiikan yliopistonlehtori Kristina Rolin ansiokkaasti kumoaakin nämä Tammisalon väärinkäsitykset kirjan arvostelussa Tieteessä tapahtuu -julkaisussa. Ymmärtääkseni Valtaojallakin on hyvin vähänlaisesti kosketuspintaa rasisminvastaiseen työhön ja aiheeseen liittyvään tutkimukseen. Valtaojan kiinnostus aiheeseen kiteytyykin käsien levittelyyn hänen kysyttyään Ebrahimilta, mitä hän voi tehdä, ja saatuaan vastauksen, joka ei häntä miellytä. Tämä on naurettava positio arvostetulta tutkijalta, joka varmasti osaa hakea tietoa aiheesta halutessaan ja joka asemaansa hyväksi käyttäen voisi tehdä paljon hyvää, mutta tyytyy siihen, että koska hänen hyvät tarkoitusperänsä ja “hyvät” tekonsa eivät riitä, ei hänen tarvitse enää tehdä muuta. Vierasvalintojen lisäksi Sannikka kehystää ohjelman etukäteen jo sellaiseksi, jossa keskustellaan huonoista keinoista vaikuttaa, ja jo jakson ensimmäisen minuutin aikana käydään läpi hyvin asenteellisesti (ja myös virheellisesti) vaikutuskeinoja. Ohjelman vieraiden ajatusmaailmaa, päätöstä heidän kutsumisestaan ja ohjelman kehystä tarkastellessa ei jää juuri vaihtoehtoja kuin tulkita jakso kokonaisuudessaan tietoiseksi provokaatioksi.

Alla avaamme Sannikan mainitsemia keinoja, jotka hänen mukaansa voivat olla haitallisia:

Cancel-kulttuuri
Tästä on kirjoitettu valtavasti, mutta vallalla olevan käsityksen mukaan tämä on jokin automaattinen mekanismi, jolla ihmisiä ajetaan pois vallan asemista ja jolla väärillä perusteilla tuomitaan ihminen täysin. Tällä oikeutetaan pitkälti jo kliseeksi muodostunutta ajatusta ettei “mitään enää uskalla tai saa sanoa”. Mutta kuten Ebrahimi toteaa haastattelussa, tämä voidaan myös kehystää vastuunottamisen kulttuuriksi, jonka äärimmäinen muoto cancelöinti on. Ja mitä tulee siihen, että ihmisten täytyisi nykyisin jatkuvasti varoa sanomisiaan, se on suhteessa pieni vaiva aidosti yhdenvertaisen yhteiskunnan eteen.

Ihmisten lokerointi
Segregaatiosta eli erottelusta pitäisi ehdottomasti pyrkiä eroon, mutta Sannikka onnistuu sekoittamaan yhteen erottelevan syrjinnän ja ihmisten identiteettien haltuunoton. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sensitiivisyys on ymmärretty täysin väärin, ja siitä, millä tavalla värisokea rasismi vaikuttaa. Ruskeaksi identifioituminen ei tarkoita, että ihminen tahtoo erottautua joukosta ja asettaa itsensä tahallaan ulkopuoliseen asemaan valkoisessa yhteiskunnassa, joka muutenkin pitää muita kuin valkoisia huonompana. Sen sijaan ruskeuden esilletuominen palvelee ainakin kahta tarkoitusperää: valkoisuuden normin näkyväksi tekeminen ja kyseenalaistaminen sekä rasismin kokemuksista kertominen. Se, että kykenemme tunnustamaan ihmisten erilaisuuden ei suinkaan ole lokerointia, vaan se avaa yhteiskunnan ihmisenä olemisen normeja ja mahdollistaa rasismiin ja muihin siihen liittyviin ongelmiin puuttumisen, koska tällöin tunnustetaan myös rasismin olemassaolo. Tätä Ebrahimi tarkoittaa kun hän puhuu valkoisten ihmisten epämukavuuden tunteesta – kun ruskea ihminen tuo esille olevansa ruskea, hän haluaa sen olevan yhtä neutraali asia kuin valkoisuus, kun taas valkoisille ihmisille tulee herkästi päinvastainen reaktio ja he tahtovat kieltää ruskeilta ihmisiltä ruskeana olemisen ja haluavat, että he olisivat vain ihmisiä. Tämä reaktio pyyhkii pois ne rasistiset mekanismit, jotka vaikuttavat ruskeiden ihmisten olemassaoloon, ja väheksyy yhteiskunnan näkymätöntä rasismia.

Me vastaan te –mentaliteetti
Sannikan esille tuomat esimerkit me vastaan te -mentaliteetista ovat niin absurdeja ja vailla kontekstia, ettei niitä pysty tämän tekstin aikana käsittelemään.

Avoimen dialogin estäminen
Sannikka esittää esimerkin, jossa joitakin puhujia on estetty pääsemästä tapahtumiin vain siksi, että he ovat olleet eri mieltä joidenkin kanssa. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään liikettä, joka tätä harjoittaisi tai boikotoisi tapahtumia. Suomessa ei ymmärtääkseni ole rasisminvastaisia liikkeitä, jotka systemaattisesti toimisivat näin, vaan nämä ovat usein tapauskohtaisia ja nostavat esille kysymyksen siitä, kenellä on oikeus puhua, missä tiloissa ja mistä aiheesta. Sannikan ohjelman tapauksessa tämä esimerkki on sikäli surullinen, että myöskään Valtaoja ei ole valmis avoimeen keskusteluun vaan kieltäytyy kuuntelemasta Ebrahimia ja oppimasta uusia toimintatapoja omiensa rinnalle tai tilalle ja tekeytyy uhriksi.

Kulttuureista oppimisen kieltäminen
Tämän otsikon alla Sannikka osoittaa jälleen, ettei ymmärrä mistä kulttuurisessa omimisessa (cultural appropriation) on varsinaisesti kyse. Tähän liittyvän keskustelun lähtökohta on aina sosiohistoriallinen konteksti ja valta-asema, ja riippuu täysin, mistä symboleista, hiusmalleista tai vaatteista puhutaan. Saamenpuvusta (gákti) puhuttaessa keskustelussa täytyy lähteä saamelaisten historiasta Suomessa ja Saamenmaan koloniaalisesta asemasta. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon saamelaisten pakkosuomalaistaminen: heiltä vietiin kieli ja kulttuuriset tunnukset, ja heitä käytännössä rankaistiin saamelaisuudesta. Näin kehystettynä on ehkä helpompi ymmärtää, miksi saamenpukuihin liittyy niin paljon kulttuurillisia merkityksiä ja miksi saamenpukua käyttäviin valkoisiin suomalaisiin suhtaudutaan niin penseästi.

Kyttäyskulttuurista yhdenvertaisuuteen ja aktiiviseen rasisminvastaiseen toimintaan
Rasisminvastaisen toiminnan pitää olla lähtökohtaisesti aktiivista ja siihen sitoutuneiden ihmisten täytyy olla valmiita uudistumaan, hakemaan uutta tietoa ja sisäistämään ne etuoikeudet ja olemassa olevat valta-rakenteet joiden keskellä elämme ja jotka vaikuttavat muun muassa arkielämäämme, arvoihimme ja siihen miten maailmaa katsomme. Tällöin antirasistin täytyy sietää tukalaa oloaan ja pyrkiä ymmärtämään mahdollisia virheitään. Tämä ei ole meistä kyttäyskulttuuria, vaan me tahdomme aidosti käydä keskustelua suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä. Toisaalta olemme väsyneet siihen, että joudumme jatkuvasti puolustelemaan olemassaoloamme ja meidän lähtökohtiamme. Osmon ja Eskon mielestä tämä vaikuttaa kyttäyskulttuurilta ja puhdasoppisuuden vaatimiselta, koska olemme tehneet heidän hyvesignaloinnistaan ja hyvää tarkoittavista teoistaan merkityksettömiä ja tuoneet esille niiden tyhjänpäiväisyyden. Vaadimme heiltä parempaa, koska tiedämme heidän pystyvän parempaan.

Puhe on teko, ja siksi myös sanoilla on merkitystä. Yksi rasistisen toiminnan määritelmä on, että se luo tai toisintaa sorron tai syrjinnän rakenteita rodullisten kategorioiden perusteella (Omi ja Winant, 2015: 128). Tällöin tarkoitusperillä ei ole merkitystä, jos puheellaan tulee luoneeksi tai toisintaneeksi syrjinnän rakenteita. Sannikan vaatimus siitä, että ystävällisillä aikeilla sävytetyt kysymykset tai teot tulisi aina tulkita positiivisesti on absurdi, koska vaatimuksessa annetaan ymmärtää, ettei ystävällisin aikein kysytty loukkaava kysymys voi olla loukkaava.

Marja Sannikka valkoisena ihmisenä omassa televisio-ohjelmassaan – vierainaan niin ikään valkoiset Esko Valtaoja ja Osmo Tammisalo – määrittelee ruskeille ihmisille väärät tavat joilla me – rodullistetut, ruskeat ihmiset, jotka kohtaamme rasismia päivittäin – olemme tehneet rasisminvastaista työtä. Tässä valossa Sannikan esittämä Martin Luther King, jr. sitaatti “Vihalla ei voi taistella vihaa vastaan” (alkup. Hate cannot drive out hate, only love can do that) vaikuttaa irvokkaalta, koska myös aikalaistensa silmissä Kingin keinot olivat huonoja ja kyseenalaisia. King joutui vankilaan keinojensa vuoksi, ja häntä painostettiin sekä valtion taholta että kansalaisoikeusliikkeen sisältäkin vaihtamaan vaikuttamiskeinojaan.

Ja ei, emme mainitse Sannikan, Valtaojan tai Tammisalon ihonväriä erotellaksemme heitä meistä muista vaan tuodaksemme esille heidän etuoikeutensa, joka heille on suotu heidän valkoisuutensa johdosta. Etnisyyden tai rodun ääneen sanominen ei ole sama asia kun etnisyyden tai rodun perusteella luokitteleminen. Sannikka ei ymmärrä, miten tärkeää on löytää kieltä, jonka kautta kuvaamme itseämme, kokemuksiamme ja sitä todellisuutta, jota kollektiivisesti elämme. Yhteisen kielen ja niin sanotun “luokittelun” kautta voimme löytää muita ihmisiä, jotka jakavat kokemusmaailmamme. Tämä on erityisen tärkeää vähemmistöihin kuuluville ihmisille, jotka kokevat valtavaa ulkopuolisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Siinä, missä Sannikka toteaa ohjelman loppujuonnossa kaivanneensa yhteisiä keinoja taistella syrjintää vastaan, jäävät konkreettiset teot jo keskustelun aikana olemattomiksi. On suorastaan tekopyhää puhua rasismin- ja syrjinnänvastaisuuden tärkeydestä, jos vieraiden annetaan kritiikittä käyttää avoimen rasistista kieltä. Jos rasismin ja syrjinnän vastustaminen olisi Sannikalle niin tärkeää kuin hän väittää, olisi hän puuttunut Valtaojan puheisiin heti kommentin jälkeen eikä hakenut ymmärrystä Ebrahimilta tai Valtaojalta itseltään. Tässä onkin niin Sannikalle, Valtaojalle ja Tammisalolle tuhannen taalan paikka lunastaa puheensa hyvistä aikeistaan. Olemme antaneet lyhyen oppimäärän rodullistamisesta ja rasismista, käyneet läpi vaikutuskeinot meidän näkökulmastamme ja lisänneet tekstin loppuun lähdeluettelon ja tutustumisen arvoisia teoksia, joissa käydään tätä keskustelua vielä syvällisemmin. Mikäli olette tosissanne siitä, että meillä on yhteiset päämäärät, tutustutte tarkemmin tähän keskusteluun ja tuotte pöydälle vaikuttamiskeinoja, jotka tekin hyväksytte. Ehdotukset voitte lähettää meille esimerkiksi tätä kautta.

Kirjoittajat ovat Fem-R:n jäseniä.

Päivitetty 23.11. klo 22.26: kielenhuollollisia ja luettavuutta edistäviä muutoksia ja asiavirheiden korjauksia.

Lähteet ja lisää luettavaa
Bonilla-Silva, Eduardo. 2010. Racism without racists: color-blind racism and racial inequality in contemporary America. Lanham: Rowman & Littlefield cop.
Davis, Angela Y. 2021. Naiset, rotu ja luokka. Tallinna: Tutkijaliitto.
Eddo-Lodge, Reni. 2021. Miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Gummerus.
Hill, Jane. 2008. The Everyday Language of White Racism. Malden: Wiley-Blackwell.
Keskinen, Suvi, Minna Seikkula ja Faith Mkwesha (toim.) 2021. Rasismi, valta ja vastarinta – Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. Tallinna: Gaudeamus.
Omi, Michael and Howard Winant. 2015. Racial Formation in the United States. 3rd ed. New York: Routledge.
Rolin, Kristina. (2006). ”Näyttö naistutkimuksen epätieteellisyydestä jäi esittämättä” Kirja-arvostelu Jussi K.Niemelän & Osmo Tammisalo: Keisarinnan uudet (v)aatteet – naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta.Helsinki, Terra. Tieteessä tapahtuu, (8), 57-61.
Shukla, Nikesh (toim.) 2016. The Good Immigrant. Unbound.
Tatum, Beverly Daniel. 1997. “Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria?” and Other Conversations About Race. Basic Books.

Poliisi ja rasismi – onneksi ei meillä!

“Keskittäkää voimat eli ei pienellä porukalla m***ja haastamaan”, totesi helsinkiläinen ylikonstaapeli viesteissään Kansallismielisten liittouman puheenjohtajalle. Viesti on luettavissa kokonaisuudessaan toissapäivänä julkaistusta Ylen artikkelista, jossa kuvataan, kuinka poliisi neuvoi äärioikeistolaista ryhmittymää heidän suunnitelmissaan etsiä jyväskyläläistä “m***jengiä”.

Kyseinen poliisi ei ole yksittäistapaus kytköksissään äärioikeistolaisiin ryhmittymiin. Seura-lehti on aikaisemmin uutisoinut äärioikeistoryhmästä, jonka jäsenissä on “sekä turva-alan että poliisin työntekijöitä ja muun muuassa ammatillisen asteen oppilaitoksissa opettajina työskennelleitä ihmisiä.”

Satunnaisten poliisin ja äärioikeistolaisten ryhmien kytkösten paljastumisen lisäksi on poliisissa kytevä rasismi ollut esillä myös muissa konteksteissa. Katsotaan nopeasti mitä aiheesta löytyy viimeisen viiden vuoden ajalta.

Vuonna 2016 Poliisiammattikorkeakoulun raportti maahanmuutosta ja turvallisuudesta sai ansioituneilta tutkijoilta osakseen kritiikkiä. Tutkimus oli kritiikin mukaan hatarasti tehty sekä paikoin harhaanjohtava ja tarkoitushakuinen. Tutkijoiden mukaan siinä mm. “sorrutaan ajoittain huolimattomiin yleistyksiin” eikä eritellä lähteitä “niiden luonteen ja luotettavuuden mukaan vaan niitä käytetään sekavasti tukemaan kirjoittajien näkemyksiä”. 

Tutkimusten lisäksi poliisi on hyödyntänyt rasististen ajatusten tuulettamiseen myös Facebook-ryhmäänsä. Vuonna 2017 Long Play uutisoikin poliisien salaisesta Facebook-ryhmästä, jossa rasistinen kommentointi oli yleistä ja paikoin rajua.

Vaikkei omien mielipiteiden kirjoittelu nettiin ole välttämättä laitonta, etninen profilointi sen sijaan on. Vuonna 2018 Helsingin yliopiston tutkimus totesi poliisin silti harjoittavan sitä. Esimerkkinä etnisestä profiloinnista muistuu mieleen Mustan Barbaarin lähipiirissä sattunut tapaus vuonna 2016, josta poliisi sai lopulta uhkasakon. Poliisi oli pysäyttänyt Mustan Barbaarin äidin ja siskon, sillä he käyttäytyivät epäilyttävästi: he olivat mustia ja kävelivät kadulla puhuen englantia valkoisen miehen kanssa. 

Jos poliisien stereotyyppiset asenteet kiinnostavat, kannattaa katsoa tämä loppuvuodesta 2018 uutisiin noussut seminaariluento, jossa poliisi luonnehti maahanmuuttajia seitsemän veljeksen hahmojen kautta. Maahanmuuttajataustaisia naisia kuvaavaa “Ainoa” luonnehdittiin muun muassa näin: “eivät osallistu yhteiskuntaan, vaan ovat kotona”, “uskonto velvoittaa”, “kielitaidottomuus”, “perheväkivalta”, “prostituutio” ja “nimi paperilla, firman osakas”.  

Tässä kohtaa on lienee hyvä tuoda esille, että nämä tapaukset ja tutkimukset ovat ne, jotka päätyvät uutisiin. Ne ovat siis oletettavasti se kuuluisa jäävuoren huippu. Tutkimuksista tiedetään myös, etteivät vähemmistöt ilmoita kokemaansa syrjintää kovin aktiivisesti. Ottaen huomioon, että suuri osa näistä ilmoituksista pitäisi tehdä juuri poliisille, tämä ei ole kovin yllättävää. Kuten edellisessä kannanotossamme toimme esille, ei poliisilla ole myöskään juuri resursseja esimerkiksi vihapuheen tutkimiseen.

Jos siis haluaisi tehdä ilmoituksen poliisin rasistisesta käytöksestä olisi mentävä seuraavalle tasolle. Kuka valvoo poliisin työtä? Kenties ei yllättäen vastaus on monesti muut poliisit.  

Jos Suomi haluaa tosissaan puuttua rasistisiin rakenteisiin ja rasistiseen syrjintään olisi jo korkea aika puuttua niiden toimintaan, joiden kuuluisi varjella kaikkien — myös ei-valkoisten — turvaa. Ei vain siksi, että poliisi käyttää huomattavaa valtaa, vaan myös siksi, että juuri poliisin kuuluisi suojella vähemmistöjä rasistisilta rikoksilta. Sikäli kun siihen vain jää aikaa kaiken muun, kuten rasististen Facebook kirjoitteluiden, etnisen profiloinnin, puolueellisten tutkimusten tekemisen ja stereotyyppejä viljelevien luentojen ohella.

Fem-R:n hallitus 

Korjaus 8.3.: Tekstiä on muokattu selventämään sitä, että poliisin rasismi kohdistuu yleisesti ei-valkoisiin Suomessa, ei vain Suomen kansalaisiin.

Suomen täytyy viipymättä kriminalisoida vihapuhe

Yle uutisoi, että Suomi on Euroopan unionin oikeusmenettelyn alaisena sen puutteellisen vihapuheen kriminalisoinnin takia. EU:n mukaan Suomen kuuluisi kohdella vihapuhetta omana rikoksenaan, josta voisi myös nostaa syytteet myös ilman uhrin ilmoitusta. Lisäksi sellaista vihapuhetta, joka kohdistuu yksilöön esimerkiksi rodullistamisen tai etnisyyden takia, ei ole kriminalisoitu. 

Miksi Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta aiemmin hallituksen omasta aloitteesta? Miksi Suomessa ei kriminalisoida vihapuhetta edes Euroopan unionin sitä pyytäessä? 

Jättämällä vihapuheen kriminalisoimatta hallitus välittää selvän viestin siitä, että rasismilla ei ole väliä eikä siitä rangaista, jolloin kaikki puhe rasisminvastaisista toimista jää vain kaunopuheiden tasolle. Tämä viestii myös siitä ettei rodullistettujen ihmisten oikeudella turvalliseen elämään ole mitään merkitystä.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä on se, että syyttäjä totesi Ylen somalinkielisten uutisten juontajan Ujuni Ahmedin nimittelyn n-sanalla sosiaalisessa mediassa liian vähäiseksi edes tutkittavaksi. Ahmed oli alun perin ajatellut olla tekemättä rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta, mutta poliisi lähipiirissä vakuutti asian etenevän. Syyttäjä kuitenkin päätti vihapuheen olevan “vähäinen omassa rikoslajissaan” ja kommentin kuitenkin hukkuvan muiden kommenttien sekaan — ja lopetti esitutkinnan. Rikosilmoituksen tekeminen olikin siis ilmeisesti turhaa. 

Oikeusministeriö on alkanut kehittää rasisminvastaista toimintasuunnitelmaa vasta tämän hallituskauden aikana, joten vihapuheen kriminalisoimatta jättäminen ei sinänsä ole yllättävää. Hallitus voi EU:n oikeusmenettelyssä vedota toimiensa aikajanan lisäksi myös resurssipulaan mm. poliisien koulutuksessa ja sosiaalisen median valvonnassa. Poliisi myönsi jo vuonna 2018, että vihapuhe netissä on tuskin vähentynyt, vaikka sen tutkiminen on entistä harvinaisempaa vähentyneen rahoituksen takia. 

Oikeusjärjestelmä rasittuisi oikeusjutuista yksinkertaisesti siitä syystä, että Suomi on rasistinen yhteiskunta, jossa rodullistetut ihmiset kokevat jatkuvaa, sallittua vihapuhetta. Euroopan unionin perusoikeusvirasto totesi raportissaan vuonna 2018, että 63 prosenttia afrikkalaistaustaisista vastaajista oli kokenut rasistista häirintää, mikä teki Suomesta rasistisimman maan kaikista tutkituista EU-maista. Sisäministeriön, oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä puolestaan totesi vihapuheen olevan kasvussa ja vaati sen mukaisia muutoksia lainsäädäntöön jo vuonna 2019.  

Vihapuheen huomioiminen rikoksena rasittaisi varmasti poliisia ja oikeusjärjestelmää. Mutta se rasittaa vielä enemmän ihmisiä, jotka sitä joutuvat pahimmillaan päivittäin kokemaan rodullistamisen tai sukupuolensa perusteella. Vihapuhe rasittaa vielä sitäkin enemmän, kun sitä kokevat tietävät, että siihen ei puututa, vaikka siitä raportoisi poliisille. Se vaikuttaa sitä kokevien arkeensa ja turvallisuudentunteeseen. Vihapuhe tutkitusti vaikuttaa myös rodullistettujen ihmisten ja muihin vähemmistöihin kuuluvien halukkuuteen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Vihapuheen kriminalisoimiselle on ilmiselvä syy juuri teknologisesti edistyneessä ajassa — vihapuheen levittäminen ja kohdentaminen tiettyjä ryhmiä kohtaan on entistä helpompaa sosiaalisen median myötä. Näin usein myös tehdään. Niin kävi myös Ahmedille, jonka tapauksessa syyttäjä kuitenkin vetosi alustaan päätöksessään keskeyttää esitutkinta. Sosiaalisen median yritykset puolestaan kieltäytyvät valvomasta sisältöä alustoillaan, koska klikit ovat elintärkeitä. Sosiaalisen median alustat reagoivat vasta, kun niiden liiketoimintaa uhataan. Näin on varsinkin jos vihan levittäjät ovat valtaapitäviä. Trump poistettiin Twitteristä jakamasta valkoista ylivaltaa puoltavia ajatuksiaan vasta, kun ne johtivat terroritekoon. Sen tekemättä jättäminen olisi saattanut saada seuraavan presidentin kohdentamaan valvontaa aiottuakin enemmän.

Vihapuhe yllyttää väkivaltaan, kuten Yhdysvaltojen entinen presidentti näytti. Vihapuheen eliminoiminen kulkisi käsi kädessä myös muun muassa rasististen hyökkäysten vähenemisen kanssa, joita EU:n perusoikeusvirasto totesi Suomessa myös esiintyvän eniten raportin maista. Ainakin se näyttäisi Suomen olevan sitoutunut ihmisoikeuksien puolustamiseen myös kotimaan rajojen sisäpuolella eikä vain ulkomailla — varsinkin nyt, kun Suomi on juuri käynnistänyt kampanjansa YK:n ihmisoikeuskomitean jäsenyydestä.    

Kriminalisointi saattaisi saada netissä kirjoittelevat ajattelemaan tekojensa seurauksia itselleen, vaikka he eivät ajattelisi vihapuheen kohdetta. Suomea puolestaan uhkaa EU-oikeuskäsittely, jos asiaan ei puututa seuraavan kahden kuukauden aikana. Monet rodullistetut ja muiden vähemmistöjen edustajat elävät kuitenkin vihapuheen ympäröimänä jatkuvasti. On kohtuutonta odottaa, että rodullistetut ihmiset ilmaisisivat itseään jatkuvan vihapuheen uhan alaisena. Hallitus väittää haluavansa kuulla rodullistettuja ihmisiä, mikä ei ole mahdollista, jos äänet hiljentää vihapuheen möly.

Fem-R:n hallitus

Korjaus 2.3. tekstiin

Olemme saaneet palautetta koskien 2.3. päivänä julkaistua blogikirjoitustamme “Suomen täytyy viipymättä kriminalisoida vihapuhe”. Palautteen mukaan tekstistä saa virheellisesti kuvan, että vihapuhetta ei Suomessa olisi lainkaan kriminalisoitu. Olemme arvioineet tekstiä palautteen valossa ja olemme samaa mieltä, että siitä voi saada väärän kuvan. Pahoittelemme tätä ja tarkenamme alla aiemman tekstin epäselväksi tulkittavia kohtia.

Vihapuheen kriminalisoimisvaatimuksella viittaamme EU:n kommission viralliseen oikeusmenettelyyn Suomea kohtaan vihapuheen puutteellisen kriminalisoinnin takia. Vihapuhe ei ole Suomessa rikosnimike. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi vihapuhetta yhdenvertaisuuslain häirinnän kiellon näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan suojaa vähemmistöjä tarpeeksi, koska sen nojalla ei pysty nostamaan syytettä rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen kohdistuvasta vihapuheesta. Yksilöön kohdistuvasta vihapuheesta voi nostaa syytteen vain kunnianloukkauksesta tai laittomasta uhkauksesta. Rangaistavuutta ei ole tarkkaan määritelty.

Kuten alkuperäisessä tekstissä kerrotaan, vihapuheesta ei voi myöskään nostaa syytettä ilman uhrin ilmoitusta tai syytöstä. Suomi ei ole myöskään kriminalisoinut vihapuheen erityismuotoja, kuten kansainvälisten rikosten tai holokaustin puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Poliisilla ei ole resursseja tutkia vihapuhetta, vaikka se kriminalisoitaisiin. Vuonna 2017 poliisi sai eduskunnalta 1,26 miljoona euroa rahoitusta nimenomaan vihapuheen tutkimiseen netissä. Sen jälkeen resursseja vähennettiin ja poliisilaitokset saavat itse päättää, kuinka paljon rahoitusta kohdentavat netin vihapuheen tutkimiseen. Vuonna 2019 tutkintaan käytettiin noin 20 henkilötyövuotta vuodessa.

Avoin kirje Helsingin Sanomille – Ulkomaalaisuuden korostaminen rikosuutisoinnin yhteydessä

Helsingin Sanomien tiistaina julkaiseman artikkelin (Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö) jälkeen sosiaalisessa mediassa on keskusteltu maahanmuuttajia koskevasta uutisoinnista. Kyseisessä artikkelissa korostettiin otsikosta jutun loppuun asti tekijöiden taustaa, sitä, että suurin osa heistä on ulkomaalaistaustaisia. Otsikossa annettiin myös ymmärtää, että tämä on rikollisuutta selittävä tekijä, tosin jutussa ei varsinaisesti selitetty miten (lukuunottamatta Fenix ry:n Ujuni Ahmedin kommenttia paluumuuttajista, jota poliisi ei tukenut).

Keskustelu on vanha, mutta ilmeisesti edelleen ajankohtainen. Helsingin Sanomat on itsekin uutisoinut siitä, kuinka maahanmuuttajien tekemät rikokset uutisoidaan erilaisen linssin kautta kuin muiden. 

Toimittajilta toivomme seuraavaa: ennen kuin yhdistät maahanmuuton ja rikollisuuden, mieti, onko maahanmuuttajuus oleellinen selittävä tekijä kyseisessä jutussa? 

Nuorisorikollisuuden kohdalla on kyseenalaista, onko maahanmuuttajuus tärkein tai edes oleellinen tekijä. Kyse on oireilevista nuorista, joista kaikki eivät edes ole maahanmuuttajataustaisia. Mikä näiden muiden nuorten toimintaa selittää? Oletettavasti sama huono-osaisuuden ja osattomuuden kokemus kuin maahanmuuttajataustaisilla nuorillakin. Toki maahanmuuttajanuorilla on taakkanaan myös syrjinnän kokemukset ja ulossulkeva yhteiskunta, mutta tämäkään ei liity maahanmuuttoon vaan rakenteisiin.

Kokonaan toinen kysymys on, kuinka iso osa näistä nuorista edes on maahanmuuttajia. Oletettavasti suurinta osaa ei ole tilastoitu, jolloin voidaan olettaa että heidät on lokeroitu ulkonäönsä perusteella. Kaikki ruskeat ja mustat ihmiset eivät kuitenkaan ole maahanmuuttajia, mikä olisi hyvä muistaa jos halutaan että joku nuorten sukupolvi voi kokea olevansa enemmän suomalaisia, kuin maahanmuuttajia.

Ilmiö on vanha ja siitä löytyy myös akateemisia tutkimuksia. Esimerkiksi tämä vuonna 2014 tehty australialainen tutkimus kuvaa edelleen suomalaisen median tilannetta lähes sana sanalta.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajuudesta uutisoidaan enimmäkseen nimenomaan rikosten yhteydessä. On myös viitteitä siitä, että näistä rikoksista uutisoidaan korostetun paljon niiden absoluuttiseen määrään suhteutettuna. Kun maahanmuuttajuus nostetaan jokaisen ei-valkoisen kohdalla otsikkoon rikosten yhteydessä (mutta ei hyvissä asioissa) tämä vaikuttaa sekä nuorten kuvaan itsestään, että muun väestön kuvaan heistä. Maahanmuuttajuus voi olla yksi taustatekijä, mutta tätä harvoin kontekstoidaan: maahanmuuttajuus heitetään juttuun selittäjänä mutta yhteyttä ei avata. Näin luodaan automaattista mielleyhtymää maahanmuuttajien ja rikollisuuden välille.

HS:n jutussa mentiin jopa niin pitkälle, että kerrottiin missä päin nämä nuoret viettävät aikaansa. Keskivertolukija, puhumattakaan ihmisistä jotka ajattelevat jo nyt rasistisesti kohtaamistaan BiPoC nuorista kaupungilla, ei tule erottamaan näissä paikoissa hengaavia muita nuoria oireilevista. On kyseenalaista, että nuorista, joista useimmat eivät ole edes syytettyjä rikoksesta, kerrotaan näin kuvailevasti. Huolettaako ketään näiden nuorten turvallisuus? Muistaako kukaan enää, kuinka vähemmistöjen häiriköinti lisääntyi Oulussa raiskausuutisoinnin lomassa?

Uutisoinnissa ihmisten taustojen kertomisen tulisi olla tasapuolista siten, ettei kynnys ole matalampi joidenkin ryhmien kohdalla. Mikäli maahanmuuttajuus ja rikollisuus yhdistetään, tulisi avata ja perustella miksi maahanmuuttajuus on oleellinen kyseisen rikoksen tai ilmiön kohdalla. Nuorten huono-osaisuus ja osattomuus on laajempi ilmiö, kun taas syrjintä ja ulossulkeva yhteiskunta (esimerkiksi demonisoivan uutisoinnin muodossa) liittyvät vähemmistöasemaan, eivät maahanmuuttajuuteen. 

Fem-R:n hallitus

Media, maahanmuuttajat ja rasismi

Ylen A-studiossa keskusteltiin hiljattain rasismista Suomessa. Haastateltaviksi oli kutsuttu Perussuomalaisten puheenjohtajisto ja rodullistettuja suomalaisia. Lisäksi juttua varten oli haastateltu lapsia, joita pyydettiin kertomaan rasismin kokemuksistaan ja kommentoimaan kansainvälistä huomiota saanutta, mustien ihmisten väkivaltaisiin murhiin perustuvaa Black Lives Matter -liikettä.

Lasten haastatteleminen heille potentiaalisesti traumaattisista, vaikeista, jopa väkivaltaisista kokemuksista on vastuutonta ja epäinhimillistä. Lisäksi se vääristää kuvaa rasismista, sillä lapset eivät kohtaa syrjintää samassa määrin kuin aikuiset.

Median roolia rasismin purkamisessa sivuttiin keskustelun loppupuolella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Michaela Moua toi esille rasismin normalisoinnin ja antoi esimerkiksi median tavan esittää maahanmuuttajat toistuvasti vain rajoittuneen kuvan kautta. Toimittaja Katri Mannonen toi syystä tai toisesta tässä kohtaa esille raiskaustilastot. Paneudutaan tähän lisää. 

Medialla on keskeinen rooli mielikuvien ja yleisen mielipiteen muodostamisessa. Sanomalehdet ja muut uutislähteet ovat joillekin ainoa yhteys eri yhteiskuntaluokista tai esimerkiksi etnisistä taustoista tuleviin ihmisiin. Vieraista maista ja kulttuureista puhumattakaan. Juuri tämän vuoksi on tärkeää miettiä millaisen kuvan media antaa maahanmuuttajista.

Kielitieteilijä Norman Fairclough on puhunut luonnollistumisesta (engl. naturalization) (1). Yksinkertaisimmillaan luonnollistuminen on tiedostamaton prosessi, jolla muodostetaan mielikuvia aiheista tai ihmisryhmistä toiston avulla. Median ollessa monille ainoa yhteys maahanmuuttajiin, kuvittele miten käy jos maahanmuuttajista toistuvasti puhutaan mediassa ongelmana? Ajatus ei ole kaukana Pavlovin ehdollistumisesta, mutta eri ärsykkeiden ja käytöksen sijasta mediassa on kyse kielestä ja mielikuvista. Niiden avulla luodaan todellisuutta.

Siksi on ongelmallista ettei keskustelua maahanmuuttajista tai rasismista voi käydä nostamatta esille raiskaustilastoja.

Yleensä kun maahanmuuttajista puhutaan mediassa, asiayhteys on negatiivinen. Erityisenä huomionkohteena ovat olleet nimenomaan rikokset, etenkin edellä mainitut maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset. Useiden yhdysvaltalaistutkimusten mukaan mustat ja latino-amerikkalaiset ovat yliedustettuina rikosuutisoinnissa (2,3,4,5). Tutkimusten mukaan tämä voi johtua siitä, että nämä kaksi ihmisryhmää yhdistetään usein väkivaltaisiin rikoksiin ja huumausainerikoksiin. Samanaikaisesti valkoiset amerikkalaiset ovat aliedustettuina samoissa rikosuutisissa, ja syyksi ehdotetaan sitä että valkoisten amerikkalaisten rikokset ovat pääosin ns. valkokaulusrikoksia, eli talouteen ja petokseen liittyviä rikoksia, jotka eivät ole yhtä uutiskelpoisia kuin rodullistettujen tekemät väkivalta- ja huumausainerikokset. En ole tietoinen vastaavasta tutkimuksesta Suomessa, mutta rikostilastot meillä kielivät samantyyppisestä ongelmasta: voi olla että rodullistettujen ja maahanmuuttajien teoista tehdään useammin rikosilmoituksia kuin valkoisten suomalaisten.

Yleensä mediassa nimenomaan puhutaan maahanmuuttajista – ilman maahanmuuttajia. Vaikka maahanmuuttajia ja rodullistettuja näkyy silloin tällöin haastateltavina, ovat nämä tutkimusten mukaan harvassa ja silloinkin kommentit sijoitetaan usein artikkelien loppuun (6).

Medialla on olemassa valmiit roolit maahanmuuttajille ja rodullistetuille: kiitollinen maahanmuuttaja, joka ylistää uutta kotimaataan; rasismin uhri tai rasismia väheksyvä tai sen jopa kieltävä ruskea ihminen. Mediassa maahanmuuttajista puhuttaessa korostuu myös tietynlaisten maahanmuuttajien esillenostaminen. Mediakeskustelua seuratessa on helppo unohtaa että Suomessa on enemmän eurooppalaisia maahanmuuttajia kuin Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleita.

Kun tarkastellaan maahanmuuttajiin ja rodullistettuihin liittyvää uutisointia huomataan, että maahanmuuttajat esiintyvät vain rajatuissa konteksteissa. Näitä eivät ole esimerkiksi taitoluistelu, seitsemän L:n kirjoittaminen, mansikkakojun pystyttäminen tienvarteen tai mikään muukaan banaali konteksti. Samanaikaisesti voidaan havaita että maahanmuuttajuuden ja ruskeuden välille vedetään yhtäläisyysmerkit.

Mitä asialle pitäisi sitten tehdä?

Ensiksi maahanmuuttajista voisi kirjoittaa erilaisia tarinoita. Tämä voi yllättää monia, mutta maahanmuuttajilla on itse asiassa keskenään yhteistä vain se, että he ovat maahanmuuttajia. Maahanmuuttajalla on varmasti myös mielipiteitä soten järjestämisestä tai yrittäjien työttömyysturvasta rasismin lisäksi. Toiseksi, keskustelu olisi hyvä siirtää huutelusta rakenteiden tasolle, voisimme esimerkiksi vähitellen alkaa keskustella siitä miksi emme näe montakaan ruskeaa ihmisiä johtavassa asemassa tai miksi kouluissamme edelleen ohjataan maahanmuuttajanuoria hakemaan hoitoalalle. Kolmanneksi, rodullistettuja ja maahanmuuttajia pitäisi kuunnella enemmän. Maahanmuuttajat integroituvat paremmin, jos heidät otetaan mukaan vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja kun heitä kohdellaan tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Myös rasismin vähättelyn on loputtava. Monesti rodullistetuille selitetään mitä rasismi on ja mitä se ei ole (engl. whitesplaining). Neljänneksi, sanomalehtien ja uutistoimistojen tulisi palkata ennakkoluulottomasti enemmän maahanmuuttajia ja ruskeita suomalaisia ja antaa heille myös aidosti mahdollisuuksia vaikuttaa lehden linjaan. Viimeisenä on hyvä muistuttaa, että jos et pyytäisi valkoista lasta kertomaan traumoistaan suorassa lähetyksessä, tai kommentoimaan väkivaltaisia kuolemia, älä tee sitä meidänkään lapsillemme. 

Hai Nguyen, 

Kieliasiantuntija, Fem-R:n jäsen

————————————————- 

Lähteet:

  1. Fairclough, Norman. 1989. Language and power.
  2. Megan Strom & Emily Alcock 2017. Floods, waves, and surges: the representation of Latin@ immigrant children in the United States mainstream media. Critical Discourse Studies Vol 14: Issue 4, pp. 440-457.
  3.  Dixon Travis L. and Linz Daniel 2000. Overrepresentation and underrepresentation of African Americans and Latinos as lawbreakers on television news. Journal of Communication 50(2): 131-154.
  4. Hurwitz Jon and Peffley Mark 1997. Public perceptions of race and crime: the role of racial stereotypes. American Journal of Political Science 41(2): 375–401.
  5.  Oliver Mary Beth 2003. African American men as “criminal and dangerous”: Implications of media portrayals of crime on the “criminalization” of African American men. Journal of African American Studies 7(2): 3-18
  6. Teo, Peter. 2000. Racism in the news: A critical    discourse analysis of news reporting in two Australian newspapers. Discourse & Society 11 (1): 7–49

Sananvapaus on kuollut

Juha Mäenpää vapautettiin tänään odotetusti sanojensa vastuun kantamisesta. Turvapaikanhakijoiden rinnastaminen eläimiin, suruisenkuuluisiin ”vieraslajeihin” ei suomalaisten edustajien mielestä ole siis kovinkaan vakava asia.

Ironisesti, juuri edellisenä päivänä Sanna Ukkola julkaisi Iltalehdessä kirjoituksen siitä, kuinka mitään ei saa enää sanoa. Hänen mukaansa viimeaikainen antirasistinen liikehdintä on täydellinen esimerkki poliittisen korrektiuden tuhoavasta voimasta ja vertaa kirjoituksessaan patsaiden kaatelua ja rasististen elokuvien poistamista Orwellimaiseen diktatuuriin. Kirjoituksessa itsessään ei ole mitään uutta, sillä nk. ”free speech myth”:n kannattajat ovat verranneet ihmisoikeustaisteluja Orwelliin, Neuvostoliittoon ja fasismiin jo 90-luvulta alkaen.

Kuten Guardianin toimittaja Nesrine Malik hyvin tuo esille, on itsessään ironista että hiljentämisestä ollaan usein huolissaan kovaan ääneen ja näkyvältä paikalta. Kun poliitikot ja toimittajat maamme suurimmilla ja alustoilla huutavat ”Minut on hiljennetty!” herää kysymys, kenellä on oikeus kritisoida puhetta. Näiden puheenvuorojen viesti on yleensä yksinkertainen: vähemmistöjen ja naisten kritiikillä heitä koskeviin sanoihin, tekoihin ja lakeihin ei ole merkitystä. Vaaditaan ”paksunahkaisuutta” ja ”huumoria” jota ei tosin tarvita silloin, kun kritiikki osuu omalle kohdalle. Ukkola mm. tunnetusti lähestyi häntä Twitterissä kritisoineen henkilön työnantajaa tämän käytöksestä.

Vähemmistöiltä odotetaan sietämistä, hiljaisuutta ja kärsivällisyyttä. Huomioimatta sitä, että vähemmistöihin kohdistuva ”kriitiikki” sisältää näissä tapauksissa usein mm. rasistisia, ksenofobisia ja islamofobisia sävyjä. On lukuisia tutkimuksia jotka osoittavat, että nämä sanat ja keskustelut ovat yhteydessä väkivaltaan vähemmistöjä kohtaan. On myös tutkimuksia siitä, että nettihäirintä ja vaientaminen kohdistuu suhteettomissa määrin nimenomaan vähemmistöihin. (Lisää myös täältä ja täältä.)

Ukkola kirjoittaa, että ”historia ei pyyhkiydy pois sillä, että se siirretään pois silmistä”. Mutta ei kukaan yritä pyyhkiä pois historiaa elokuvia tai patsaita vastustamalla. Enemmänkin se yritetään tehdä näkyväksi. Mitä yritetään muuttaa, on näiden historioiden ja henkilöiden ihannointi, mitä patsaat, laulut ja muut henkilöiden/tapahtumien kunnioitukseksi rakennetut muistot ovat. Rasistisen historian ihannointi kulkee käsi kädessä sen neutralisoinnin kanssa ja sillä on konkreettisia seurauksia.

Mäenpään tapaus ei lienee yllättänyt ketään. Mikä on yllättävää, on ettei tämäkään tule muuttamaan ”sananvapaus on kuollut” keskustelua. Sananvapaus ei ole absoluuttinen, se ei sisällä esimerkiksi tahallista loukkausta tai kansanryhmää vastaan kiihottamista. Ei tarvitse mennä eduskunnan kyselytuntia pidemmälle ymmärtääkseen, että Suomessa näitä ei vieläkään rajoiteta. Ja se on oikea sananvapaus ongelma.

Aurora Lemma
Fem-R:n toinen puheenjohtaja

Keskustelu transoikeuksista – harhautustaktiikat

Marinin hallitus on aloittanut itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain kokonaisuudistuksen. Tämän uudistuksen tärkeimmät muutokset ovat lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopuminen, sekä juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisten hoitojen erottaminen. Jälkimmäinen tarkoittaa, ettei sukupuolen virallinen muuttaminen vaadi enää lääketieteellisten hoitojen aloittamista.

Hallitusohjelmassa nämä oikeudet on kuitenkin suunniteltu annettaviksi vain täysi-ikäisille, eli 18-vuotta täyttäneille.

Tässä vaiheessa on tärkeä nostaa esille, että translain uudistus pyrkii saamaan alaikäisille oikeuden juridisen sukupuolen vahvistamiseen oman selvityksen kautta. Se ei ota kantaa hoitojen saatavuuteen, tai vaadi alaikäisille hormonihoitoa tai kirurgista hoitoa. Translain uudistamisessa on kyse juridisten muutosten mahdollistamisesta nuorille ja lääketieteellisten muutosten mahdollistamisesta aikuisille.

Lasten hoidot ovat kuitenkin se, mihin translain uudistusta vastustavat jatkuvasti keskittyvät. Kauhukuvia pikkulasten paineista olla “erilaisia” tai “kuulua joukkoon” viljellään käyttämällä yleistä argumentointivirhettä. Perusteluina referoidaan usein katujia, käyttäen henkilöitä jotka ovat katuneet transitiotaan todistusaineistona siitä, että hoitoja saisi nykyään jopa liian helposti. Käytännössä hoitoihin pääseminen on kuitenkin edelleen haastavaa ja kansainvälisissä tutkimuksissa luvut ovat pysyneet pieninä.

On tärkeää käydä keskustelua niistä, jotka katuvat hoitojaan jälkikäteen. Liian usein keskustelu kuitenkin kehystetään vastakkainasetteluksi niiden välillä jotka haluavat hoitoja ja niiden välillä jotka ovat niitä saaneet mutta katuvat. Ei kuitenkaan ole olemassa lääketieteellisiä toimenpiteitä, hoitoja tai käytäntöjä jotka olisivat 100% onnistuneita. Transhoitojen tuloksia tutkittaessa on myös käytännössä nähty, kuinka ne vaikuttavat positiivisesti transihmisten psyykkiseen hyvinvointiin, kehitykseen, sekä masennuksen ja itsetuhoisuuden vähentämiseen.

Lääketieteeseen kuuluu virhemarginaali. Yleensä kysymys onkin riskien punnitsemisesta: onko potilaalle enemmän haittaa siitä, että hän saa säteilyä pään kuvantamisesta, vai siitä jos hänellä olisi aivoverenvuoto joka jäisi huomaamatta. Transihmisten hoidoissa kysymys onkin pohjimmiltaan siitä, kuinka tärkeänä me yhteiskuntana pidämme transihmisten hyvinvointia. Osin tästä johtuen kansainväliset suositukset tukevatkin transihmisten hoitamista. 

Lisäksi keskustelussa hoitoja katuvista tuodaan liian harvoin esille se, että tutkimusten valossa tämä joukko on suhteellisen pieni. Yhdysvaltojen trans-kyselyn mukaan, (joka on laajin tähän asti suoritettu kysely, 28 000 vastaajalla) 8% oli joskus detransitioitunut, kun taas heistä 62% oli transitioitunut uudelleen. Kyselyssä yleisimmät syyt hoitojen perumiseen tai detransitioon olivat lähipiirin negatiiviset asenteet, prosessin raskaus ja vain 5%:lla niistä, jotka olivat detransitioituneet syynä oli väärä sukupuoli-identiteetti

Näiden faktojen valossa julkinen keskustelu transoikeuksista on usein turhauttavaa seurattavaa. Viimeisimpiä kommentteja oli Twitterissä keskustelua herättänyt Heidi Wikströmin kirjoitus Lääkärilehdessä. Wikström on aiemminkin kommentoinut transoikeuksia kirjoituksissaan, usein peräänkuuluttaen lääkäreiden autonomiaa ja “rauhallista etenemistä”. Viimeisimmässä kirjoituksessa Wikström oli sisällyttänyt tekstiinsä linkin transfobiselle sivustolle, joka Twitter reaktioiden jälkeen poistettiin. Sivusto kuitenkin mainitaan tekstissä edelleen.

Lääkäreillä, etenkin sukupuolen moninaisuus-teemoja eniten kohtaavilla psykiatreilla, on paljon valtaa suhteessa transihmisten oikeuksiin. Lääkärit eivät kuitenkaan ole yhteiskunnasta erillään ja tämän vuoksi he eivät ole neutraaleja mitä tulee asenteisiin transihmisiä kohtaan. Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että lääketieteellisessä kontekstissa lääkärit pysyisivät tutkitussa tiedossa ja toisaalta tunnustaisivat myös oman osaamisensa rajat. Esimerkiksi kirurgi ei välttämättä tiedä transhoidoista paljon enempää kuin psykiatri tietäisi Whipplen leikkauksesta. 

Lääkärit toimivat portinvartijoina suhteessa transihmisiin. Kansainväliset tutkimukset ja hoitosuositukset kannattavat transihmisten hoitoa, eikä kyseessä ole vain “vahvojen kansalaisjärjestöjen” agenda. Suomi ei ole tähän asti noudattanut näitä hoitosuosituksia ja on mm. kieltäytynyt YK:lta saamistaan suosistuksista

Keskustelua pyritään ohjaamaan mis-informaatiolla, tiedon väärin tulkinnalla, pseudotieteellisin argumentein ja avoimesti antitrans-agendalla olevien järjestöjen legitimoinnilla pois transihmisten hyvinvoinnista, kansainvälisistä tutkimuksista ja alan ammattilaisten lausunnoista. Kyseessä ovat vanhentuneet, toisaalta hienovaraiset mutta kokeneelle lukijalle kuitenkin läpinäkyvät transfobisen retoriikan keinot, joiden ei toivoisi esiintyvän sen enempää nettipalstoilla kuin lääkäreiden virallisessa lehdessäkään. 

Olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa keskityttäisiin Translain uudistukseen nuorten (erityisesti transnuorten) hyvinvointi edellä, eikä käytettäisi nuorten haavoittuvaa asemaa keppihevosena transoikeuksien mitätöintiin. Kun translaki uudistetaan toivomme kokonaisuudistusta joka pohjautuu kansainväliseen tutkimustietoon, nuorten hyvinvointiin ja itsemääräämisoikeuteen.

Kevin Koho (LGBTQIA+ aktivisti) ja Fem-R:n hallitus