Mitkä ovat ne keinot jotka Marja, Osmo ja Esko hyväksyisivät meidän yhteisten hyvien tavoitteiden ajamiseksi?

Sannikan esittämä Martin Luther Kingin sitaatti “Vihalla ei voi taistella vihaa vastaan” vaikuttaa irvokkaalta, koska aikalaistensa silmissä Kingin keinot olivat myös huonoja ja kyseenalaisia. King joutui vankilaan keinojensa vuoksi, ja häntä painostettiin sekä valtion taholta että kansalaisoikeusliikkeen sisältä vaihtamaan vaikuttamiskeinojaan

Kirjoittajina tohtorikoulutettava-aktivisti Hai Nguyen ja valokuvaaja-aktivisti Aisha Benahmed

Perjantaina 19.11. ulos tulleessa Marja Sannikka -keskusteluohjelman jaksossa Sannikka oli kutsunut yhdenvertaisuuteen, feminismiin ja antirasistiseen työhön perehtyneet luonnontieteilijät Osmo Tammisalon ja Esko Valtaojan ja toimittaja-aktivisti Renaz Ebrahimin. Valitettavasti ohjelman ensisekunneilla selviää, ettei Sannikka, Tammisalo tai Valtaojakaan ole ajan tasalla yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisesta työstä käytävästä keskustelusta, vaan he nojaavat voimakkaasti iltapäivälehtien otsikoiden luomiin mielikuviin ja tuovat esille omat väärinkäsityksensä puhumalla kyttäyskulttuurista ja rinnastamalla nykyisen rasisminvastaisen keskustelun totalitarismiin ja 1970-luvun taistolaisuuden puhdasoppisuuden vaatimuksiin.

Ohjelman luonnontieteilijöiltä puuttuu selvästikin kriittinen ymmärrys rasismista ja rodullistamisesta. Tässä tiivistettynä kriittinen näkökulma rasismiin ja rodullistamiseen:

Rotu ei ole ihonväriin sidottu fakta vaan sosiaalinen konstruktio, johon vaikuttavat historiallinen ja kulttuurillinen konteksti ja valtasuhteet. Rodullistaminen (racial formation) on prosessi, jossa rodullisia kategorioita luodaan, muovataan ja tuhotaan (Omi ja Winant, 2015: 109), ja tämän prosessin tuloksena on rodun käsite. Käsitettä ei tule sekoittaa 1940- ja 1950-luvuilla vallalla olleeseen tieteellisen rasismin popularisoimaan rotuteoriaan, jonka mukaan rotu on biologinen ja geneettinen käsite. Esimerkiksi valkoisuus on tarkoittanut eri aikoina eri asioita, ja hyvä esimerkki mustuudesta on ns. yhden tipan sääntö (one drop rule), jonka mukaan yksikin tippa afrikkalaista verta tarkoitti Yhdysvaltain lainsäädännön silmissä sitä, että ihminen on musta, oli hänen ihonvärinsä mikä tahansa. Suomen kontekstissa saamelaisia ei ole käsitetty valkoisina, vaan heidät on rodullistettu joksikin muuksi. Vaikka puhumme rodusta sosiaalisena konstruktiona, se ei tarkoita sitä etteikö sillä olisi todellisia vaikutuksia – päinvastoin, rodulla on hyvin voimakkaita materiaalisia vaikutuksia. Tässä huomaamme sen, miten voimakkaasti näihin merkityksiin vaikuttaa vallalla oleva ajatus rodusta ja siitä, kenellä on valtaa määritellä rotu.

Rotu sosiaalisena konstruktiona ei myöskään tarkoita sitä, että rotu olisi pelkästään joukko merkityksiä, jotka on yhdistetty joihinkin kasvonpiirteisiin, silmien väriin tai hiustyyppiin, vaan on selvää, että osa suomalaisista näyttää erilaiselta. Sitä, että näitä ulkonäöllisiä eroja (Eskolle ja Osmolle fenotyyppieroja) ja niiden johdosta syntyviä yhteiskunnallisia eroja ei paremman maailman toivossa tahdota myöntää, kutsutaan englanniksi termillä colorblind racism, värisokea rasismi (Bonilla-Silva 2010). Värisokealla rasismilla sivuutetaan täysin erilaisten ihmisten eri kokemukset ja siirretään vastuuta yhteiskunnasta yksilöille – ruskean yksilön kokema syrjintä ei olekaan tosiasiassa rasismia, vaan yksilössä on jotain vikaa, joka estää tätä rikkomasta lasikattoja ja muita esteitä. Sen lisäksi että värisokea rasismi sivuuttaa rodullistettujen ihmisten rasismin kokemukset, se on kätevä työkalu rasismin yhteiskunnallisen rakenteellisuuden ylläpitämiseen sen poistamisen sijaan. Samalla sillä vahvistetaan vanhanaikaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja.

On siis mielenkiintoista, että Sannikka on valinnut vieraikseen ihmisiä, joilta puuttuu kriittinen käsitys puheenaiheesta, ellei kyseessä ollut tietoinen provokaatioksi tulkittava valinta kutsua juuri nämä ihmiset. Tammisalo on ainakin vuonna 2006 julkaistussa kirjassaan, Keisarinnan uudet (v)aatteet, ymmärtänyt sukupuolentutkimuksen käsitteet ja lähtökohdat väärin, ja tutkimusetiikan yliopistonlehtori Kristina Rolin ansiokkaasti kumoaakin nämä Tammisalon väärinkäsitykset kirjan arvostelussa Tieteessä tapahtuu -julkaisussa. Ymmärtääkseni Valtaojallakin on hyvin vähänlaisesti kosketuspintaa rasisminvastaiseen työhön ja aiheeseen liittyvään tutkimukseen. Valtaojan kiinnostus aiheeseen kiteytyykin käsien levittelyyn hänen kysyttyään Ebrahimilta, mitä hän voi tehdä, ja saatuaan vastauksen, joka ei häntä miellytä. Tämä on naurettava positio arvostetulta tutkijalta, joka varmasti osaa hakea tietoa aiheesta halutessaan ja joka asemaansa hyväksi käyttäen voisi tehdä paljon hyvää, mutta tyytyy siihen, että koska hänen hyvät tarkoitusperänsä ja “hyvät” tekonsa eivät riitä, ei hänen tarvitse enää tehdä muuta. Vierasvalintojen lisäksi Sannikka kehystää ohjelman etukäteen jo sellaiseksi, jossa keskustellaan huonoista keinoista vaikuttaa, ja jo jakson ensimmäisen minuutin aikana käydään läpi hyvin asenteellisesti (ja myös virheellisesti) vaikutuskeinoja. Ohjelman vieraiden ajatusmaailmaa, päätöstä heidän kutsumisestaan ja ohjelman kehystä tarkastellessa ei jää juuri vaihtoehtoja kuin tulkita jakso kokonaisuudessaan tietoiseksi provokaatioksi.

Alla avaamme Sannikan mainitsemia keinoja, jotka hänen mukaansa voivat olla haitallisia:

Cancel-kulttuuri
Tästä on kirjoitettu valtavasti, mutta vallalla olevan käsityksen mukaan tämä on jokin automaattinen mekanismi, jolla ihmisiä ajetaan pois vallan asemista ja jolla väärillä perusteilla tuomitaan ihminen täysin. Tällä oikeutetaan pitkälti jo kliseeksi muodostunutta ajatusta ettei “mitään enää uskalla tai saa sanoa”. Mutta kuten Ebrahimi toteaa haastattelussa, tämä voidaan myös kehystää vastuunottamisen kulttuuriksi, jonka äärimmäinen muoto cancelöinti on. Ja mitä tulee siihen, että ihmisten täytyisi nykyisin jatkuvasti varoa sanomisiaan, se on suhteessa pieni vaiva aidosti yhdenvertaisen yhteiskunnan eteen.

Ihmisten lokerointi
Segregaatiosta eli erottelusta pitäisi ehdottomasti pyrkiä eroon, mutta Sannikka onnistuu sekoittamaan yhteen erottelevan syrjinnän ja ihmisten identiteettien haltuunoton. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sensitiivisyys on ymmärretty täysin väärin, ja siitä, millä tavalla värisokea rasismi vaikuttaa. Ruskeaksi identifioituminen ei tarkoita, että ihminen tahtoo erottautua joukosta ja asettaa itsensä tahallaan ulkopuoliseen asemaan valkoisessa yhteiskunnassa, joka muutenkin pitää muita kuin valkoisia huonompana. Sen sijaan ruskeuden esilletuominen palvelee ainakin kahta tarkoitusperää: valkoisuuden normin näkyväksi tekeminen ja kyseenalaistaminen sekä rasismin kokemuksista kertominen. Se, että kykenemme tunnustamaan ihmisten erilaisuuden ei suinkaan ole lokerointia, vaan se avaa yhteiskunnan ihmisenä olemisen normeja ja mahdollistaa rasismiin ja muihin siihen liittyviin ongelmiin puuttumisen, koska tällöin tunnustetaan myös rasismin olemassaolo. Tätä Ebrahimi tarkoittaa kun hän puhuu valkoisten ihmisten epämukavuuden tunteesta – kun ruskea ihminen tuo esille olevansa ruskea, hän haluaa sen olevan yhtä neutraali asia kuin valkoisuus, kun taas valkoisille ihmisille tulee herkästi päinvastainen reaktio ja he tahtovat kieltää ruskeilta ihmisiltä ruskeana olemisen ja haluavat, että he olisivat vain ihmisiä. Tämä reaktio pyyhkii pois ne rasistiset mekanismit, jotka vaikuttavat ruskeiden ihmisten olemassaoloon, ja väheksyy yhteiskunnan näkymätöntä rasismia.

Me vastaan te –mentaliteetti
Sannikan esille tuomat esimerkit me vastaan te -mentaliteetista ovat niin absurdeja ja vailla kontekstia, ettei niitä pysty tämän tekstin aikana käsittelemään.

Avoimen dialogin estäminen
Sannikka esittää esimerkin, jossa joitakin puhujia on estetty pääsemästä tapahtumiin vain siksi, että he ovat olleet eri mieltä joidenkin kanssa. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään liikettä, joka tätä harjoittaisi tai boikotoisi tapahtumia. Suomessa ei ymmärtääkseni ole rasisminvastaisia liikkeitä, jotka systemaattisesti toimisivat näin, vaan nämä ovat usein tapauskohtaisia ja nostavat esille kysymyksen siitä, kenellä on oikeus puhua, missä tiloissa ja mistä aiheesta. Sannikan ohjelman tapauksessa tämä esimerkki on sikäli surullinen, että myöskään Valtaoja ei ole valmis avoimeen keskusteluun vaan kieltäytyy kuuntelemasta Ebrahimia ja oppimasta uusia toimintatapoja omiensa rinnalle tai tilalle ja tekeytyy uhriksi.

Kulttuureista oppimisen kieltäminen
Tämän otsikon alla Sannikka osoittaa jälleen, ettei ymmärrä mistä kulttuurisessa omimisessa (cultural appropriation) on varsinaisesti kyse. Tähän liittyvän keskustelun lähtökohta on aina sosiohistoriallinen konteksti ja valta-asema, ja riippuu täysin, mistä symboleista, hiusmalleista tai vaatteista puhutaan. Saamenpuvusta (gákti) puhuttaessa keskustelussa täytyy lähteä saamelaisten historiasta Suomessa ja Saamenmaan koloniaalisesta asemasta. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon saamelaisten pakkosuomalaistaminen: heiltä vietiin kieli ja kulttuuriset tunnukset, ja heitä käytännössä rankaistiin saamelaisuudesta. Näin kehystettynä on ehkä helpompi ymmärtää, miksi saamenpukuihin liittyy niin paljon kulttuurillisia merkityksiä ja miksi saamenpukua käyttäviin valkoisiin suomalaisiin suhtaudutaan niin penseästi.

Kyttäyskulttuurista yhdenvertaisuuteen ja aktiiviseen rasisminvastaiseen toimintaan
Rasisminvastaisen toiminnan pitää olla lähtökohtaisesti aktiivista ja siihen sitoutuneiden ihmisten täytyy olla valmiita uudistumaan, hakemaan uutta tietoa ja sisäistämään ne etuoikeudet ja olemassa olevat valta-rakenteet joiden keskellä elämme ja jotka vaikuttavat muun muassa arkielämäämme, arvoihimme ja siihen miten maailmaa katsomme. Tällöin antirasistin täytyy sietää tukalaa oloaan ja pyrkiä ymmärtämään mahdollisia virheitään. Tämä ei ole meistä kyttäyskulttuuria, vaan me tahdomme aidosti käydä keskustelua suomalaisen yhteiskunnan kipupisteistä. Toisaalta olemme väsyneet siihen, että joudumme jatkuvasti puolustelemaan olemassaoloamme ja meidän lähtökohtiamme. Osmon ja Eskon mielestä tämä vaikuttaa kyttäyskulttuurilta ja puhdasoppisuuden vaatimiselta, koska olemme tehneet heidän hyvesignaloinnistaan ja hyvää tarkoittavista teoistaan merkityksettömiä ja tuoneet esille niiden tyhjänpäiväisyyden. Vaadimme heiltä parempaa, koska tiedämme heidän pystyvän parempaan.

Puhe on teko, ja siksi myös sanoilla on merkitystä. Yksi rasistisen toiminnan määritelmä on, että se luo tai toisintaa sorron tai syrjinnän rakenteita rodullisten kategorioiden perusteella (Omi ja Winant, 2015: 128). Tällöin tarkoitusperillä ei ole merkitystä, jos puheellaan tulee luoneeksi tai toisintaneeksi syrjinnän rakenteita. Sannikan vaatimus siitä, että ystävällisillä aikeilla sävytetyt kysymykset tai teot tulisi aina tulkita positiivisesti on absurdi, koska vaatimuksessa annetaan ymmärtää, ettei ystävällisin aikein kysytty loukkaava kysymys voi olla loukkaava.

Marja Sannikka valkoisena ihmisenä omassa televisio-ohjelmassaan – vierainaan niin ikään valkoiset Esko Valtaoja ja Osmo Tammisalo – määrittelee ruskeille ihmisille väärät tavat joilla me – rodullistetut, ruskeat ihmiset, jotka kohtaamme rasismia päivittäin – olemme tehneet rasisminvastaista työtä. Tässä valossa Sannikan esittämä Martin Luther King, jr. sitaatti “Vihalla ei voi taistella vihaa vastaan” (alkup. Hate cannot drive out hate, only love can do that) vaikuttaa irvokkaalta, koska myös aikalaistensa silmissä Kingin keinot olivat huonoja ja kyseenalaisia. King joutui vankilaan keinojensa vuoksi, ja häntä painostettiin sekä valtion taholta että kansalaisoikeusliikkeen sisältäkin vaihtamaan vaikuttamiskeinojaan.

Ja ei, emme mainitse Sannikan, Valtaojan tai Tammisalon ihonväriä erotellaksemme heitä meistä muista vaan tuodaksemme esille heidän etuoikeutensa, joka heille on suotu heidän valkoisuutensa johdosta. Etnisyyden tai rodun ääneen sanominen ei ole sama asia kun etnisyyden tai rodun perusteella luokitteleminen. Sannikka ei ymmärrä, miten tärkeää on löytää kieltä, jonka kautta kuvaamme itseämme, kokemuksiamme ja sitä todellisuutta, jota kollektiivisesti elämme. Yhteisen kielen ja niin sanotun “luokittelun” kautta voimme löytää muita ihmisiä, jotka jakavat kokemusmaailmamme. Tämä on erityisen tärkeää vähemmistöihin kuuluville ihmisille, jotka kokevat valtavaa ulkopuolisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Siinä, missä Sannikka toteaa ohjelman loppujuonnossa kaivanneensa yhteisiä keinoja taistella syrjintää vastaan, jäävät konkreettiset teot jo keskustelun aikana olemattomiksi. On suorastaan tekopyhää puhua rasismin- ja syrjinnänvastaisuuden tärkeydestä, jos vieraiden annetaan kritiikittä käyttää avoimen rasistista kieltä. Jos rasismin ja syrjinnän vastustaminen olisi Sannikalle niin tärkeää kuin hän väittää, olisi hän puuttunut Valtaojan puheisiin heti kommentin jälkeen eikä hakenut ymmärrystä Ebrahimilta tai Valtaojalta itseltään. Tässä onkin niin Sannikalle, Valtaojalle ja Tammisalolle tuhannen taalan paikka lunastaa puheensa hyvistä aikeistaan. Olemme antaneet lyhyen oppimäärän rodullistamisesta ja rasismista, käyneet läpi vaikutuskeinot meidän näkökulmastamme ja lisänneet tekstin loppuun lähdeluettelon ja tutustumisen arvoisia teoksia, joissa käydään tätä keskustelua vielä syvällisemmin. Mikäli olette tosissanne siitä, että meillä on yhteiset päämäärät, tutustutte tarkemmin tähän keskusteluun ja tuotte pöydälle vaikuttamiskeinoja, jotka tekin hyväksytte. Ehdotukset voitte lähettää meille esimerkiksi tätä kautta.

Kirjoittajat ovat Fem-R:n jäseniä.

Päivitetty 23.11. klo 22.26: kielenhuollollisia ja luettavuutta edistäviä muutoksia ja asiavirheiden korjauksia.

Lähteet ja lisää luettavaa
Bonilla-Silva, Eduardo. 2010. Racism without racists: color-blind racism and racial inequality in contemporary America. Lanham: Rowman & Littlefield cop.
Davis, Angela Y. 2021. Naiset, rotu ja luokka. Tallinna: Tutkijaliitto.
Eddo-Lodge, Reni. 2021. Miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Gummerus.
Hill, Jane. 2008. The Everyday Language of White Racism. Malden: Wiley-Blackwell.
Keskinen, Suvi, Minna Seikkula ja Faith Mkwesha (toim.) 2021. Rasismi, valta ja vastarinta – Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. Tallinna: Gaudeamus.
Omi, Michael and Howard Winant. 2015. Racial Formation in the United States. 3rd ed. New York: Routledge.
Rolin, Kristina. (2006). ”Näyttö naistutkimuksen epätieteellisyydestä jäi esittämättä” Kirja-arvostelu Jussi K.Niemelän & Osmo Tammisalo: Keisarinnan uudet (v)aatteet – naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta.Helsinki, Terra. Tieteessä tapahtuu, (8), 57-61.
Shukla, Nikesh (toim.) 2016. The Good Immigrant. Unbound.
Tatum, Beverly Daniel. 1997. “Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria?” and Other Conversations About Race. Basic Books.

Poliisi ja rasismi – onneksi ei meillä!

“Keskittäkää voimat eli ei pienellä porukalla m***ja haastamaan”, totesi helsinkiläinen ylikonstaapeli viesteissään Kansallismielisten liittouman puheenjohtajalle. Viesti on luettavissa kokonaisuudessaan toissapäivänä julkaistusta Ylen artikkelista, jossa kuvataan, kuinka poliisi neuvoi äärioikeistolaista ryhmittymää heidän suunnitelmissaan etsiä jyväskyläläistä “m***jengiä”.

Kyseinen poliisi ei ole yksittäistapaus kytköksissään äärioikeistolaisiin ryhmittymiin. Seura-lehti on aikaisemmin uutisoinut äärioikeistoryhmästä, jonka jäsenissä on “sekä turva-alan että poliisin työntekijöitä ja muun muuassa ammatillisen asteen oppilaitoksissa opettajina työskennelleitä ihmisiä.”

Satunnaisten poliisin ja äärioikeistolaisten ryhmien kytkösten paljastumisen lisäksi on poliisissa kytevä rasismi ollut esillä myös muissa konteksteissa. Katsotaan nopeasti mitä aiheesta löytyy viimeisen viiden vuoden ajalta.

Vuonna 2016 Poliisiammattikorkeakoulun raportti maahanmuutosta ja turvallisuudesta sai ansioituneilta tutkijoilta osakseen kritiikkiä. Tutkimus oli kritiikin mukaan hatarasti tehty sekä paikoin harhaanjohtava ja tarkoitushakuinen. Tutkijoiden mukaan siinä mm. “sorrutaan ajoittain huolimattomiin yleistyksiin” eikä eritellä lähteitä “niiden luonteen ja luotettavuuden mukaan vaan niitä käytetään sekavasti tukemaan kirjoittajien näkemyksiä”. 

Tutkimusten lisäksi poliisi on hyödyntänyt rasististen ajatusten tuulettamiseen myös Facebook-ryhmäänsä. Vuonna 2017 Long Play uutisoikin poliisien salaisesta Facebook-ryhmästä, jossa rasistinen kommentointi oli yleistä ja paikoin rajua.

Vaikkei omien mielipiteiden kirjoittelu nettiin ole välttämättä laitonta, etninen profilointi sen sijaan on. Vuonna 2018 Helsingin yliopiston tutkimus totesi poliisin silti harjoittavan sitä. Esimerkkinä etnisestä profiloinnista muistuu mieleen Mustan Barbaarin lähipiirissä sattunut tapaus vuonna 2016, josta poliisi sai lopulta uhkasakon. Poliisi oli pysäyttänyt Mustan Barbaarin äidin ja siskon, sillä he käyttäytyivät epäilyttävästi: he olivat mustia ja kävelivät kadulla puhuen englantia valkoisen miehen kanssa. 

Jos poliisien stereotyyppiset asenteet kiinnostavat, kannattaa katsoa tämä loppuvuodesta 2018 uutisiin noussut seminaariluento, jossa poliisi luonnehti maahanmuuttajia seitsemän veljeksen hahmojen kautta. Maahanmuuttajataustaisia naisia kuvaavaa “Ainoa” luonnehdittiin muun muassa näin: “eivät osallistu yhteiskuntaan, vaan ovat kotona”, “uskonto velvoittaa”, “kielitaidottomuus”, “perheväkivalta”, “prostituutio” ja “nimi paperilla, firman osakas”.  

Tässä kohtaa on lienee hyvä tuoda esille, että nämä tapaukset ja tutkimukset ovat ne, jotka päätyvät uutisiin. Ne ovat siis oletettavasti se kuuluisa jäävuoren huippu. Tutkimuksista tiedetään myös, etteivät vähemmistöt ilmoita kokemaansa syrjintää kovin aktiivisesti. Ottaen huomioon, että suuri osa näistä ilmoituksista pitäisi tehdä juuri poliisille, tämä ei ole kovin yllättävää. Kuten edellisessä kannanotossamme toimme esille, ei poliisilla ole myöskään juuri resursseja esimerkiksi vihapuheen tutkimiseen.

Jos siis haluaisi tehdä ilmoituksen poliisin rasistisesta käytöksestä olisi mentävä seuraavalle tasolle. Kuka valvoo poliisin työtä? Kenties ei yllättäen vastaus on monesti muut poliisit.  

Jos Suomi haluaa tosissaan puuttua rasistisiin rakenteisiin ja rasistiseen syrjintään olisi jo korkea aika puuttua niiden toimintaan, joiden kuuluisi varjella kaikkien — myös ei-valkoisten — turvaa. Ei vain siksi, että poliisi käyttää huomattavaa valtaa, vaan myös siksi, että juuri poliisin kuuluisi suojella vähemmistöjä rasistisilta rikoksilta. Sikäli kun siihen vain jää aikaa kaiken muun, kuten rasististen Facebook kirjoitteluiden, etnisen profiloinnin, puolueellisten tutkimusten tekemisen ja stereotyyppejä viljelevien luentojen ohella.

Fem-R:n hallitus 

Korjaus 8.3.: Tekstiä on muokattu selventämään sitä, että poliisin rasismi kohdistuu yleisesti ei-valkoisiin Suomessa, ei vain Suomen kansalaisiin.

Suomen täytyy viipymättä kriminalisoida vihapuhe

Yle uutisoi, että Suomi on Euroopan unionin oikeusmenettelyn alaisena sen puutteellisen vihapuheen kriminalisoinnin takia. EU:n mukaan Suomen kuuluisi kohdella vihapuhetta omana rikoksenaan, josta voisi myös nostaa syytteet myös ilman uhrin ilmoitusta. Lisäksi sellaista vihapuhetta, joka kohdistuu yksilöön esimerkiksi rodullistamisen tai etnisyyden takia, ei ole kriminalisoitu. 

Miksi Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta aiemmin hallituksen omasta aloitteesta? Miksi Suomessa ei kriminalisoida vihapuhetta edes Euroopan unionin sitä pyytäessä? 

Jättämällä vihapuheen kriminalisoimatta hallitus välittää selvän viestin siitä, että rasismilla ei ole väliä eikä siitä rangaista, jolloin kaikki puhe rasisminvastaisista toimista jää vain kaunopuheiden tasolle. Tämä viestii myös siitä ettei rodullistettujen ihmisten oikeudella turvalliseen elämään ole mitään merkitystä.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä on se, että syyttäjä totesi Ylen somalinkielisten uutisten juontajan Ujuni Ahmedin nimittelyn n-sanalla sosiaalisessa mediassa liian vähäiseksi edes tutkittavaksi. Ahmed oli alun perin ajatellut olla tekemättä rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta, mutta poliisi lähipiirissä vakuutti asian etenevän. Syyttäjä kuitenkin päätti vihapuheen olevan “vähäinen omassa rikoslajissaan” ja kommentin kuitenkin hukkuvan muiden kommenttien sekaan — ja lopetti esitutkinnan. Rikosilmoituksen tekeminen olikin siis ilmeisesti turhaa. 

Oikeusministeriö on alkanut kehittää rasisminvastaista toimintasuunnitelmaa vasta tämän hallituskauden aikana, joten vihapuheen kriminalisoimatta jättäminen ei sinänsä ole yllättävää. Hallitus voi EU:n oikeusmenettelyssä vedota toimiensa aikajanan lisäksi myös resurssipulaan mm. poliisien koulutuksessa ja sosiaalisen median valvonnassa. Poliisi myönsi jo vuonna 2018, että vihapuhe netissä on tuskin vähentynyt, vaikka sen tutkiminen on entistä harvinaisempaa vähentyneen rahoituksen takia. 

Oikeusjärjestelmä rasittuisi oikeusjutuista yksinkertaisesti siitä syystä, että Suomi on rasistinen yhteiskunta, jossa rodullistetut ihmiset kokevat jatkuvaa, sallittua vihapuhetta. Euroopan unionin perusoikeusvirasto totesi raportissaan vuonna 2018, että 63 prosenttia afrikkalaistaustaisista vastaajista oli kokenut rasistista häirintää, mikä teki Suomesta rasistisimman maan kaikista tutkituista EU-maista. Sisäministeriön, oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä puolestaan totesi vihapuheen olevan kasvussa ja vaati sen mukaisia muutoksia lainsäädäntöön jo vuonna 2019.  

Vihapuheen huomioiminen rikoksena rasittaisi varmasti poliisia ja oikeusjärjestelmää. Mutta se rasittaa vielä enemmän ihmisiä, jotka sitä joutuvat pahimmillaan päivittäin kokemaan rodullistamisen tai sukupuolensa perusteella. Vihapuhe rasittaa vielä sitäkin enemmän, kun sitä kokevat tietävät, että siihen ei puututa, vaikka siitä raportoisi poliisille. Se vaikuttaa sitä kokevien arkeensa ja turvallisuudentunteeseen. Vihapuhe tutkitusti vaikuttaa myös rodullistettujen ihmisten ja muihin vähemmistöihin kuuluvien halukkuuteen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Vihapuheen kriminalisoimiselle on ilmiselvä syy juuri teknologisesti edistyneessä ajassa — vihapuheen levittäminen ja kohdentaminen tiettyjä ryhmiä kohtaan on entistä helpompaa sosiaalisen median myötä. Näin usein myös tehdään. Niin kävi myös Ahmedille, jonka tapauksessa syyttäjä kuitenkin vetosi alustaan päätöksessään keskeyttää esitutkinta. Sosiaalisen median yritykset puolestaan kieltäytyvät valvomasta sisältöä alustoillaan, koska klikit ovat elintärkeitä. Sosiaalisen median alustat reagoivat vasta, kun niiden liiketoimintaa uhataan. Näin on varsinkin jos vihan levittäjät ovat valtaapitäviä. Trump poistettiin Twitteristä jakamasta valkoista ylivaltaa puoltavia ajatuksiaan vasta, kun ne johtivat terroritekoon. Sen tekemättä jättäminen olisi saattanut saada seuraavan presidentin kohdentamaan valvontaa aiottuakin enemmän.

Vihapuhe yllyttää väkivaltaan, kuten Yhdysvaltojen entinen presidentti näytti. Vihapuheen eliminoiminen kulkisi käsi kädessä myös muun muassa rasististen hyökkäysten vähenemisen kanssa, joita EU:n perusoikeusvirasto totesi Suomessa myös esiintyvän eniten raportin maista. Ainakin se näyttäisi Suomen olevan sitoutunut ihmisoikeuksien puolustamiseen myös kotimaan rajojen sisäpuolella eikä vain ulkomailla — varsinkin nyt, kun Suomi on juuri käynnistänyt kampanjansa YK:n ihmisoikeuskomitean jäsenyydestä.    

Kriminalisointi saattaisi saada netissä kirjoittelevat ajattelemaan tekojensa seurauksia itselleen, vaikka he eivät ajattelisi vihapuheen kohdetta. Suomea puolestaan uhkaa EU-oikeuskäsittely, jos asiaan ei puututa seuraavan kahden kuukauden aikana. Monet rodullistetut ja muiden vähemmistöjen edustajat elävät kuitenkin vihapuheen ympäröimänä jatkuvasti. On kohtuutonta odottaa, että rodullistetut ihmiset ilmaisisivat itseään jatkuvan vihapuheen uhan alaisena. Hallitus väittää haluavansa kuulla rodullistettuja ihmisiä, mikä ei ole mahdollista, jos äänet hiljentää vihapuheen möly.

Fem-R:n hallitus

Korjaus 2.3. tekstiin

Olemme saaneet palautetta koskien 2.3. päivänä julkaistua blogikirjoitustamme “Suomen täytyy viipymättä kriminalisoida vihapuhe”. Palautteen mukaan tekstistä saa virheellisesti kuvan, että vihapuhetta ei Suomessa olisi lainkaan kriminalisoitu. Olemme arvioineet tekstiä palautteen valossa ja olemme samaa mieltä, että siitä voi saada väärän kuvan. Pahoittelemme tätä ja tarkenamme alla aiemman tekstin epäselväksi tulkittavia kohtia.

Vihapuheen kriminalisoimisvaatimuksella viittaamme EU:n kommission viralliseen oikeusmenettelyyn Suomea kohtaan vihapuheen puutteellisen kriminalisoinnin takia. Vihapuhe ei ole Suomessa rikosnimike. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi vihapuhetta yhdenvertaisuuslain häirinnän kiellon näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan suojaa vähemmistöjä tarpeeksi, koska sen nojalla ei pysty nostamaan syytettä rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen kohdistuvasta vihapuheesta. Yksilöön kohdistuvasta vihapuheesta voi nostaa syytteen vain kunnianloukkauksesta tai laittomasta uhkauksesta. Rangaistavuutta ei ole tarkkaan määritelty.

Kuten alkuperäisessä tekstissä kerrotaan, vihapuheesta ei voi myöskään nostaa syytettä ilman uhrin ilmoitusta tai syytöstä. Suomi ei ole myöskään kriminalisoinut vihapuheen erityismuotoja, kuten kansainvälisten rikosten tai holokaustin puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Poliisilla ei ole resursseja tutkia vihapuhetta, vaikka se kriminalisoitaisiin. Vuonna 2017 poliisi sai eduskunnalta 1,26 miljoona euroa rahoitusta nimenomaan vihapuheen tutkimiseen netissä. Sen jälkeen resursseja vähennettiin ja poliisilaitokset saavat itse päättää, kuinka paljon rahoitusta kohdentavat netin vihapuheen tutkimiseen. Vuonna 2019 tutkintaan käytettiin noin 20 henkilötyövuotta vuodessa.

Avoin kirje Helsingin Sanomille – Ulkomaalaisuuden korostaminen rikosuutisoinnin yhteydessä

Helsingin Sanomien tiistaina julkaiseman artikkelin (Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö) jälkeen sosiaalisessa mediassa on keskusteltu maahanmuuttajia koskevasta uutisoinnista. Kyseisessä artikkelissa korostettiin otsikosta jutun loppuun asti tekijöiden taustaa, sitä, että suurin osa heistä on ulkomaalaistaustaisia. Otsikossa annettiin myös ymmärtää, että tämä on rikollisuutta selittävä tekijä, tosin jutussa ei varsinaisesti selitetty miten (lukuunottamatta Fenix ry:n Ujuni Ahmedin kommenttia paluumuuttajista, jota poliisi ei tukenut).

Keskustelu on vanha, mutta ilmeisesti edelleen ajankohtainen. Helsingin Sanomat on itsekin uutisoinut siitä, kuinka maahanmuuttajien tekemät rikokset uutisoidaan erilaisen linssin kautta kuin muiden. 

Toimittajilta toivomme seuraavaa: ennen kuin yhdistät maahanmuuton ja rikollisuuden, mieti, onko maahanmuuttajuus oleellinen selittävä tekijä kyseisessä jutussa? 

Nuorisorikollisuuden kohdalla on kyseenalaista, onko maahanmuuttajuus tärkein tai edes oleellinen tekijä. Kyse on oireilevista nuorista, joista kaikki eivät edes ole maahanmuuttajataustaisia. Mikä näiden muiden nuorten toimintaa selittää? Oletettavasti sama huono-osaisuuden ja osattomuuden kokemus kuin maahanmuuttajataustaisilla nuorillakin. Toki maahanmuuttajanuorilla on taakkanaan myös syrjinnän kokemukset ja ulossulkeva yhteiskunta, mutta tämäkään ei liity maahanmuuttoon vaan rakenteisiin.

Kokonaan toinen kysymys on, kuinka iso osa näistä nuorista edes on maahanmuuttajia. Oletettavasti suurinta osaa ei ole tilastoitu, jolloin voidaan olettaa että heidät on lokeroitu ulkonäönsä perusteella. Kaikki ruskeat ja mustat ihmiset eivät kuitenkaan ole maahanmuuttajia, mikä olisi hyvä muistaa jos halutaan että joku nuorten sukupolvi voi kokea olevansa enemmän suomalaisia, kuin maahanmuuttajia.

Ilmiö on vanha ja siitä löytyy myös akateemisia tutkimuksia. Esimerkiksi tämä vuonna 2014 tehty australialainen tutkimus kuvaa edelleen suomalaisen median tilannetta lähes sana sanalta.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajuudesta uutisoidaan enimmäkseen nimenomaan rikosten yhteydessä. On myös viitteitä siitä, että näistä rikoksista uutisoidaan korostetun paljon niiden absoluuttiseen määrään suhteutettuna. Kun maahanmuuttajuus nostetaan jokaisen ei-valkoisen kohdalla otsikkoon rikosten yhteydessä (mutta ei hyvissä asioissa) tämä vaikuttaa sekä nuorten kuvaan itsestään, että muun väestön kuvaan heistä. Maahanmuuttajuus voi olla yksi taustatekijä, mutta tätä harvoin kontekstoidaan: maahanmuuttajuus heitetään juttuun selittäjänä mutta yhteyttä ei avata. Näin luodaan automaattista mielleyhtymää maahanmuuttajien ja rikollisuuden välille.

HS:n jutussa mentiin jopa niin pitkälle, että kerrottiin missä päin nämä nuoret viettävät aikaansa. Keskivertolukija, puhumattakaan ihmisistä jotka ajattelevat jo nyt rasistisesti kohtaamistaan BiPoC nuorista kaupungilla, ei tule erottamaan näissä paikoissa hengaavia muita nuoria oireilevista. On kyseenalaista, että nuorista, joista useimmat eivät ole edes syytettyjä rikoksesta, kerrotaan näin kuvailevasti. Huolettaako ketään näiden nuorten turvallisuus? Muistaako kukaan enää, kuinka vähemmistöjen häiriköinti lisääntyi Oulussa raiskausuutisoinnin lomassa?

Uutisoinnissa ihmisten taustojen kertomisen tulisi olla tasapuolista siten, ettei kynnys ole matalampi joidenkin ryhmien kohdalla. Mikäli maahanmuuttajuus ja rikollisuus yhdistetään, tulisi avata ja perustella miksi maahanmuuttajuus on oleellinen kyseisen rikoksen tai ilmiön kohdalla. Nuorten huono-osaisuus ja osattomuus on laajempi ilmiö, kun taas syrjintä ja ulossulkeva yhteiskunta (esimerkiksi demonisoivan uutisoinnin muodossa) liittyvät vähemmistöasemaan, eivät maahanmuuttajuuteen. 

Fem-R:n hallitus

Media, maahanmuuttajat ja rasismi

Ylen A-studiossa keskusteltiin hiljattain rasismista Suomessa. Haastateltaviksi oli kutsuttu Perussuomalaisten puheenjohtajisto ja rodullistettuja suomalaisia. Lisäksi juttua varten oli haastateltu lapsia, joita pyydettiin kertomaan rasismin kokemuksistaan ja kommentoimaan kansainvälistä huomiota saanutta, mustien ihmisten väkivaltaisiin murhiin perustuvaa Black Lives Matter -liikettä.

Lasten haastatteleminen heille potentiaalisesti traumaattisista, vaikeista, jopa väkivaltaisista kokemuksista on vastuutonta ja epäinhimillistä. Lisäksi se vääristää kuvaa rasismista, sillä lapset eivät kohtaa syrjintää samassa määrin kuin aikuiset.

Median roolia rasismin purkamisessa sivuttiin keskustelun loppupuolella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Michaela Moua toi esille rasismin normalisoinnin ja antoi esimerkiksi median tavan esittää maahanmuuttajat toistuvasti vain rajoittuneen kuvan kautta. Toimittaja Katri Mannonen toi syystä tai toisesta tässä kohtaa esille raiskaustilastot. Paneudutaan tähän lisää. 

Medialla on keskeinen rooli mielikuvien ja yleisen mielipiteen muodostamisessa. Sanomalehdet ja muut uutislähteet ovat joillekin ainoa yhteys eri yhteiskuntaluokista tai esimerkiksi etnisistä taustoista tuleviin ihmisiin. Vieraista maista ja kulttuureista puhumattakaan. Juuri tämän vuoksi on tärkeää miettiä millaisen kuvan media antaa maahanmuuttajista.

Kielitieteilijä Norman Fairclough on puhunut luonnollistumisesta (engl. naturalization) (1). Yksinkertaisimmillaan luonnollistuminen on tiedostamaton prosessi, jolla muodostetaan mielikuvia aiheista tai ihmisryhmistä toiston avulla. Median ollessa monille ainoa yhteys maahanmuuttajiin, kuvittele miten käy jos maahanmuuttajista toistuvasti puhutaan mediassa ongelmana? Ajatus ei ole kaukana Pavlovin ehdollistumisesta, mutta eri ärsykkeiden ja käytöksen sijasta mediassa on kyse kielestä ja mielikuvista. Niiden avulla luodaan todellisuutta.

Siksi on ongelmallista ettei keskustelua maahanmuuttajista tai rasismista voi käydä nostamatta esille raiskaustilastoja.

Yleensä kun maahanmuuttajista puhutaan mediassa, asiayhteys on negatiivinen. Erityisenä huomionkohteena ovat olleet nimenomaan rikokset, etenkin edellä mainitut maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset. Useiden yhdysvaltalaistutkimusten mukaan mustat ja latino-amerikkalaiset ovat yliedustettuina rikosuutisoinnissa (2,3,4,5). Tutkimusten mukaan tämä voi johtua siitä, että nämä kaksi ihmisryhmää yhdistetään usein väkivaltaisiin rikoksiin ja huumausainerikoksiin. Samanaikaisesti valkoiset amerikkalaiset ovat aliedustettuina samoissa rikosuutisissa, ja syyksi ehdotetaan sitä että valkoisten amerikkalaisten rikokset ovat pääosin ns. valkokaulusrikoksia, eli talouteen ja petokseen liittyviä rikoksia, jotka eivät ole yhtä uutiskelpoisia kuin rodullistettujen tekemät väkivalta- ja huumausainerikokset. En ole tietoinen vastaavasta tutkimuksesta Suomessa, mutta rikostilastot meillä kielivät samantyyppisestä ongelmasta: voi olla että rodullistettujen ja maahanmuuttajien teoista tehdään useammin rikosilmoituksia kuin valkoisten suomalaisten.

Yleensä mediassa nimenomaan puhutaan maahanmuuttajista – ilman maahanmuuttajia. Vaikka maahanmuuttajia ja rodullistettuja näkyy silloin tällöin haastateltavina, ovat nämä tutkimusten mukaan harvassa ja silloinkin kommentit sijoitetaan usein artikkelien loppuun (6).

Medialla on olemassa valmiit roolit maahanmuuttajille ja rodullistetuille: kiitollinen maahanmuuttaja, joka ylistää uutta kotimaataan; rasismin uhri tai rasismia väheksyvä tai sen jopa kieltävä ruskea ihminen. Mediassa maahanmuuttajista puhuttaessa korostuu myös tietynlaisten maahanmuuttajien esillenostaminen. Mediakeskustelua seuratessa on helppo unohtaa että Suomessa on enemmän eurooppalaisia maahanmuuttajia kuin Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleita.

Kun tarkastellaan maahanmuuttajiin ja rodullistettuihin liittyvää uutisointia huomataan, että maahanmuuttajat esiintyvät vain rajatuissa konteksteissa. Näitä eivät ole esimerkiksi taitoluistelu, seitsemän L:n kirjoittaminen, mansikkakojun pystyttäminen tienvarteen tai mikään muukaan banaali konteksti. Samanaikaisesti voidaan havaita että maahanmuuttajuuden ja ruskeuden välille vedetään yhtäläisyysmerkit.

Mitä asialle pitäisi sitten tehdä?

Ensiksi maahanmuuttajista voisi kirjoittaa erilaisia tarinoita. Tämä voi yllättää monia, mutta maahanmuuttajilla on itse asiassa keskenään yhteistä vain se, että he ovat maahanmuuttajia. Maahanmuuttajalla on varmasti myös mielipiteitä soten järjestämisestä tai yrittäjien työttömyysturvasta rasismin lisäksi. Toiseksi, keskustelu olisi hyvä siirtää huutelusta rakenteiden tasolle, voisimme esimerkiksi vähitellen alkaa keskustella siitä miksi emme näe montakaan ruskeaa ihmisiä johtavassa asemassa tai miksi kouluissamme edelleen ohjataan maahanmuuttajanuoria hakemaan hoitoalalle. Kolmanneksi, rodullistettuja ja maahanmuuttajia pitäisi kuunnella enemmän. Maahanmuuttajat integroituvat paremmin, jos heidät otetaan mukaan vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja kun heitä kohdellaan tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Myös rasismin vähättelyn on loputtava. Monesti rodullistetuille selitetään mitä rasismi on ja mitä se ei ole (engl. whitesplaining). Neljänneksi, sanomalehtien ja uutistoimistojen tulisi palkata ennakkoluulottomasti enemmän maahanmuuttajia ja ruskeita suomalaisia ja antaa heille myös aidosti mahdollisuuksia vaikuttaa lehden linjaan. Viimeisenä on hyvä muistuttaa, että jos et pyytäisi valkoista lasta kertomaan traumoistaan suorassa lähetyksessä, tai kommentoimaan väkivaltaisia kuolemia, älä tee sitä meidänkään lapsillemme. 

Hai Nguyen, 

Kieliasiantuntija, Fem-R:n jäsen

————————————————- 

Lähteet:

  1. Fairclough, Norman. 1989. Language and power.
  2. Megan Strom & Emily Alcock 2017. Floods, waves, and surges: the representation of Latin@ immigrant children in the United States mainstream media. Critical Discourse Studies Vol 14: Issue 4, pp. 440-457.
  3.  Dixon Travis L. and Linz Daniel 2000. Overrepresentation and underrepresentation of African Americans and Latinos as lawbreakers on television news. Journal of Communication 50(2): 131-154.
  4. Hurwitz Jon and Peffley Mark 1997. Public perceptions of race and crime: the role of racial stereotypes. American Journal of Political Science 41(2): 375–401.
  5.  Oliver Mary Beth 2003. African American men as “criminal and dangerous”: Implications of media portrayals of crime on the “criminalization” of African American men. Journal of African American Studies 7(2): 3-18
  6. Teo, Peter. 2000. Racism in the news: A critical    discourse analysis of news reporting in two Australian newspapers. Discourse & Society 11 (1): 7–49

Sananvapaus on kuollut

Juha Mäenpää vapautettiin tänään odotetusti sanojensa vastuun kantamisesta. Turvapaikanhakijoiden rinnastaminen eläimiin, suruisenkuuluisiin ”vieraslajeihin” ei suomalaisten edustajien mielestä ole siis kovinkaan vakava asia.

Ironisesti, juuri edellisenä päivänä Sanna Ukkola julkaisi Iltalehdessä kirjoituksen siitä, kuinka mitään ei saa enää sanoa. Hänen mukaansa viimeaikainen antirasistinen liikehdintä on täydellinen esimerkki poliittisen korrektiuden tuhoavasta voimasta ja vertaa kirjoituksessaan patsaiden kaatelua ja rasististen elokuvien poistamista Orwellimaiseen diktatuuriin. Kirjoituksessa itsessään ei ole mitään uutta, sillä nk. ”free speech myth”:n kannattajat ovat verranneet ihmisoikeustaisteluja Orwelliin, Neuvostoliittoon ja fasismiin jo 90-luvulta alkaen.

Kuten Guardianin toimittaja Nesrine Malik hyvin tuo esille, on itsessään ironista että hiljentämisestä ollaan usein huolissaan kovaan ääneen ja näkyvältä paikalta. Kun poliitikot ja toimittajat maamme suurimmilla ja alustoilla huutavat ”Minut on hiljennetty!” herää kysymys, kenellä on oikeus kritisoida puhetta. Näiden puheenvuorojen viesti on yleensä yksinkertainen: vähemmistöjen ja naisten kritiikillä heitä koskeviin sanoihin, tekoihin ja lakeihin ei ole merkitystä. Vaaditaan ”paksunahkaisuutta” ja ”huumoria” jota ei tosin tarvita silloin, kun kritiikki osuu omalle kohdalle. Ukkola mm. tunnetusti lähestyi häntä Twitterissä kritisoineen henkilön työnantajaa tämän käytöksestä.

Vähemmistöiltä odotetaan sietämistä, hiljaisuutta ja kärsivällisyyttä. Huomioimatta sitä, että vähemmistöihin kohdistuva ”kriitiikki” sisältää näissä tapauksissa usein mm. rasistisia, ksenofobisia ja islamofobisia sävyjä. On lukuisia tutkimuksia jotka osoittavat, että nämä sanat ja keskustelut ovat yhteydessä väkivaltaan vähemmistöjä kohtaan. On myös tutkimuksia siitä, että nettihäirintä ja vaientaminen kohdistuu suhteettomissa määrin nimenomaan vähemmistöihin. (Lisää myös täältä ja täältä.)

Ukkola kirjoittaa, että ”historia ei pyyhkiydy pois sillä, että se siirretään pois silmistä”. Mutta ei kukaan yritä pyyhkiä pois historiaa elokuvia tai patsaita vastustamalla. Enemmänkin se yritetään tehdä näkyväksi. Mitä yritetään muuttaa, on näiden historioiden ja henkilöiden ihannointi, mitä patsaat, laulut ja muut henkilöiden/tapahtumien kunnioitukseksi rakennetut muistot ovat. Rasistisen historian ihannointi kulkee käsi kädessä sen neutralisoinnin kanssa ja sillä on konkreettisia seurauksia.

Mäenpään tapaus ei lienee yllättänyt ketään. Mikä on yllättävää, on ettei tämäkään tule muuttamaan ”sananvapaus on kuollut” keskustelua. Sananvapaus ei ole absoluuttinen, se ei sisällä esimerkiksi tahallista loukkausta tai kansanryhmää vastaan kiihottamista. Ei tarvitse mennä eduskunnan kyselytuntia pidemmälle ymmärtääkseen, että Suomessa näitä ei vieläkään rajoiteta. Ja se on oikea sananvapaus ongelma.

Aurora Lemma
Fem-R:n toinen puheenjohtaja

Keskustelu transoikeuksista – harhautustaktiikat

Marinin hallitus on aloittanut itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain kokonaisuudistuksen. Tämän uudistuksen tärkeimmät muutokset ovat lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopuminen, sekä juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisten hoitojen erottaminen. Jälkimmäinen tarkoittaa, ettei sukupuolen virallinen muuttaminen vaadi enää lääketieteellisten hoitojen aloittamista.

Hallitusohjelmassa nämä oikeudet on kuitenkin suunniteltu annettaviksi vain täysi-ikäisille, eli 18-vuotta täyttäneille.

Tässä vaiheessa on tärkeä nostaa esille, että translain uudistus pyrkii saamaan alaikäisille oikeuden juridisen sukupuolen vahvistamiseen oman selvityksen kautta. Se ei ota kantaa hoitojen saatavuuteen, tai vaadi alaikäisille hormonihoitoa tai kirurgista hoitoa. Translain uudistamisessa on kyse juridisten muutosten mahdollistamisesta nuorille ja lääketieteellisten muutosten mahdollistamisesta aikuisille.

Lasten hoidot ovat kuitenkin se, mihin translain uudistusta vastustavat jatkuvasti keskittyvät. Kauhukuvia pikkulasten paineista olla “erilaisia” tai “kuulua joukkoon” viljellään käyttämällä yleistä argumentointivirhettä. Perusteluina referoidaan usein katujia, käyttäen henkilöitä jotka ovat katuneet transitiotaan todistusaineistona siitä, että hoitoja saisi nykyään jopa liian helposti. Käytännössä hoitoihin pääseminen on kuitenkin edelleen haastavaa ja kansainvälisissä tutkimuksissa luvut ovat pysyneet pieninä.

On tärkeää käydä keskustelua niistä, jotka katuvat hoitojaan jälkikäteen. Liian usein keskustelu kuitenkin kehystetään vastakkainasetteluksi niiden välillä jotka haluavat hoitoja ja niiden välillä jotka ovat niitä saaneet mutta katuvat. Ei kuitenkaan ole olemassa lääketieteellisiä toimenpiteitä, hoitoja tai käytäntöjä jotka olisivat 100% onnistuneita. Transhoitojen tuloksia tutkittaessa on myös käytännössä nähty, kuinka ne vaikuttavat positiivisesti transihmisten psyykkiseen hyvinvointiin, kehitykseen, sekä masennuksen ja itsetuhoisuuden vähentämiseen.

Lääketieteeseen kuuluu virhemarginaali. Yleensä kysymys onkin riskien punnitsemisesta: onko potilaalle enemmän haittaa siitä, että hän saa säteilyä pään kuvantamisesta, vai siitä jos hänellä olisi aivoverenvuoto joka jäisi huomaamatta. Transihmisten hoidoissa kysymys onkin pohjimmiltaan siitä, kuinka tärkeänä me yhteiskuntana pidämme transihmisten hyvinvointia. Osin tästä johtuen kansainväliset suositukset tukevatkin transihmisten hoitamista. 

Lisäksi keskustelussa hoitoja katuvista tuodaan liian harvoin esille se, että tutkimusten valossa tämä joukko on suhteellisen pieni. Yhdysvaltojen trans-kyselyn mukaan, (joka on laajin tähän asti suoritettu kysely, 28 000 vastaajalla) 8% oli joskus detransitioitunut, kun taas heistä 62% oli transitioitunut uudelleen. Kyselyssä yleisimmät syyt hoitojen perumiseen tai detransitioon olivat lähipiirin negatiiviset asenteet, prosessin raskaus ja vain 5%:lla niistä, jotka olivat detransitioituneet syynä oli väärä sukupuoli-identiteetti

Näiden faktojen valossa julkinen keskustelu transoikeuksista on usein turhauttavaa seurattavaa. Viimeisimpiä kommentteja oli Twitterissä keskustelua herättänyt Heidi Wikströmin kirjoitus Lääkärilehdessä. Wikström on aiemminkin kommentoinut transoikeuksia kirjoituksissaan, usein peräänkuuluttaen lääkäreiden autonomiaa ja “rauhallista etenemistä”. Viimeisimmässä kirjoituksessa Wikström oli sisällyttänyt tekstiinsä linkin transfobiselle sivustolle, joka Twitter reaktioiden jälkeen poistettiin. Sivusto kuitenkin mainitaan tekstissä edelleen.

Lääkäreillä, etenkin sukupuolen moninaisuus-teemoja eniten kohtaavilla psykiatreilla, on paljon valtaa suhteessa transihmisten oikeuksiin. Lääkärit eivät kuitenkaan ole yhteiskunnasta erillään ja tämän vuoksi he eivät ole neutraaleja mitä tulee asenteisiin transihmisiä kohtaan. Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että lääketieteellisessä kontekstissa lääkärit pysyisivät tutkitussa tiedossa ja toisaalta tunnustaisivat myös oman osaamisensa rajat. Esimerkiksi kirurgi ei välttämättä tiedä transhoidoista paljon enempää kuin psykiatri tietäisi Whipplen leikkauksesta. 

Lääkärit toimivat portinvartijoina suhteessa transihmisiin. Kansainväliset tutkimukset ja hoitosuositukset kannattavat transihmisten hoitoa, eikä kyseessä ole vain “vahvojen kansalaisjärjestöjen” agenda. Suomi ei ole tähän asti noudattanut näitä hoitosuosituksia ja on mm. kieltäytynyt YK:lta saamistaan suosistuksista

Keskustelua pyritään ohjaamaan mis-informaatiolla, tiedon väärin tulkinnalla, pseudotieteellisin argumentein ja avoimesti antitrans-agendalla olevien järjestöjen legitimoinnilla pois transihmisten hyvinvoinnista, kansainvälisistä tutkimuksista ja alan ammattilaisten lausunnoista. Kyseessä ovat vanhentuneet, toisaalta hienovaraiset mutta kokeneelle lukijalle kuitenkin läpinäkyvät transfobisen retoriikan keinot, joiden ei toivoisi esiintyvän sen enempää nettipalstoilla kuin lääkäreiden virallisessa lehdessäkään. 

Olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa keskityttäisiin Translain uudistukseen nuorten (erityisesti transnuorten) hyvinvointi edellä, eikä käytettäisi nuorten haavoittuvaa asemaa keppihevosena transoikeuksien mitätöintiin. Kun translaki uudistetaan toivomme kokonaisuudistusta joka pohjautuu kansainväliseen tutkimustietoon, nuorten hyvinvointiin ja itsemääräämisoikeuteen.

Kevin Koho (LGBTQIA+ aktivisti) ja Fem-R:n hallitus

Hyvää itsenäisyyspäivän jälkeistä lauantaita!

Itsenäisyyspäivieni perinteisiä pohdintoja ovat, mitä suomalaisuus ja isänmaallisuus tarkoittavat. Haluaisin ajatella, että suomalaisuus on kuin hyvä viini, joka paranee vanhetessaan. Kuitenkin viime vuosina makuun on usein sekoittunut etikan karvaampia sävyjä. On vaikea olla huolehtimatta siitä, millaiseen suuntaan Suomi on menossa toisella vuosisadallaan. 

Miltä Suomi näyttäisi 10 vuoden päästä, jos sinä saisit päättää?

Alla on oma ehdotelmani. Suunta, johon mielestäni meidän pitäisi yhdessä Suomea viedä.

Vuonna 2029:

Suomen taloudella menee hyvin. Talous on muutama vuosi sitten kääntynyt uudestaan nousuun vuoden 2023 laman jälkeen. Intersektionaalisen feminismin puolue (IFP) väittää tämän johtuvan pääasiassa panostuksesta kansalaisten hyvinvointiin ja koulutukseen, joka on mahdollistanut teknologian innovaatioita ja viennin kasvua. Äärioikeiston mielestä tämä on silkkaa vaalihöpinää ja propagandaa, mutta he eivät uskalla sanoa tätä ääneen.

Asevelvollisuus vanhassa muodossaan on lakkautettu. Äänestäjien mitta tuli viisi vuotta aiemmin täyteen ja kansalaistorilla kokoontui heterogeeninen joukko vaatimaan tasapuolisempaa maailmaa. Feministit toistivat yli vuosikymmenen vanhan vaatimuksen sukupuolten tasa-arvosta. Asevelvollisuuden tilalle on muodostettu kansalaispalvelu. Pieni osa nuorista suomalaisista menee edelleen armeijan palvelukseen, etenkin tätä toivoessaan. Loput käyttävät vuoden toimien mm. vanhustenhuollossa. Palveluun on sisällytetty myös lyhyitä kursseja medianlukutaidosta ja logiikasta. 

Suomen kaupungit ovat kasvaneet. Maaseutujen tyhjeneminen ei kuitenkaan enää ylitä uutiskynnyksiä. On todettu, että ihmiset ovat muuttaneet pitkälti sinne, missä viihtyvät, riippumatta aiempien vuosien yrityksistä ohjailla muuttovirtoja säännöksillä. Kaupunginvaltuustojen vihreäkanta on innostunut tekemään suomalaisista kaupungeista maailman ekologisimpia asuinympäristöjä. Haja-asutuspaikkakuntien palveluiden turvaamiseksi on järjestetty osittain asukkaista koostuva työryhmiä, joka kehittää uusia ratkaisuja näiden alueiden palveluiden turvaamiseksi. 

Suomessa asuu entistäkin enemmän ihmisiä. Ensimmäiset ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulvat ovat alkaneet tuoda maahan uusia ihmisiä. IFP vetoaa vaaleissa suomalaisia kunnioittamaan maassa pitkään kunnioitettuja arvoja – oman vastuun kantoa ja rehellisyyttä. Maahan muuttavat otetaankin ymmärtäväisesti vastaan, koska useimmat ymmärtävät, että ilmastonmuutos on myös meidän suomalaisten aikaansaannosta, emmekä voi pakoilla vastuuta nyt kun sen vaikutukset alkavat näkyä.

Vuoden 2029 itsenäisyyspäivänä avaan vanhaan tapaan telkkarin. Presidentti ottaa linnassa vastaan vieraita. Puvut ovat näyttäviä, kuten aina. Joidenkin kutsuttujen muotitajua en edelleenkään ymmärrä, mutta se on osa Linnanjuhlien viihdyttävyyttä. On transoikeuksien kymmenenvuotispäivä ja juhliin on kutsuttu useita ihmisoikeusaktivisteja, jotka aikanaan ajoivat pakkosterilisaation ja muiden epäinhimillisten käytäntöjen lopettamista. 

Vuonna 2029 itsenäisyyspäivä asettuu torstaille. Seuraava päivä on lapselleni taas normaali koulupäivä. Suljen telkkarin kesken juhlien ja käännyn lapseeni päin. Kyselen, mitä heillä on huomenna koulussa. Hän kertoo, että he jatkavat eilisen päivän pohdintaa siitä, mitä suomalaisuus on. Lapseni luokkatoverit tulevat taloudellisesti ja kulttuurellisesti monenkirjavista perheistä, joten kaikilla oli paljon näkemyksiä siitä, mitä suomaisuus on, eikä keskustelue saatu vielä eilen vedettyä yhteen. Kysyn, miten he aikovat yhdistää eri ehdotukset eheäksi kokonaisuudeksi. Lapseni kummastelee kysymystäni, mutta vastaa auliisti sen olevan helppoa: He aikovat tehdä kollaasin. Kollaasin reunoille asetetaan luokkalaisten tekemiä ehdotuksia mökistä, hanukasta, saunasta ja eidistä. Keskelle tulee suomalaisuudelle keskeisiä arvoja: Rehellisyys, vastuunkantoa, luonnosta huolehtiminen, turvallisuus jne. Totean, että todella, eihän se ollutkaan niin vaikeaa ja mietin, miksi meillä aikuisilla meni kymmeniä vuosia saman toteamiseen.


Fem-R:n hallitus

Intersektionaalisen feminismin ABC lyriikoiden avulla

“Jos alkaa tuntuu silt et tää menee tunteisiin nii,
antaa mennä vaan kyl sä
tuut selvii siit”
– Yeboyah

Intersektionaalinen feminismi sisältää termejä ja käsitteitä, jotka menevät usein julkisessa keskustelussa sekaisin. Tässä artikkelissa pyrimme selventämään näitä käsitteitä lyriikoiden avulla joiden yhteyden teemoihin joko ymmärrät, tai sitten et.

Intersektionaaliseen feminismiin liittyvät teemat nousevat jatkuvasti keskusteluun. On hyvää ja huonoa keskustelua, mutta kuten 1800-luvulla ensimmäisen feministisen aallon aikaan, feministiseen keskusteluun liittyy edelleen paljon väärinymmärryksiä. Koska feministinen (ja antirasistinen) liike on iso ja hajanainen, on tärkeää muistaa että eri toimijat käyttävät näitä termejä ja käsitteitä eri tavalla, joten haluamme korostaa, ettei tässä esitetty tapa ole välttämättä universaali tai edes oikea. 

Miksi termeistä pitäisi välittää?

Sanoilla luodaan todellisuutta. Postmodernistisen suuntauksen mukaan sanat ja kieli eivät kuvasta todellisuutta vaan ne itse asiassa luovat todellisuutta. Termit, joita vähemmistöistä käytetään ja on käytetty, kuvaavat sitä todellisuutta joissa ne ovat syntyneet ja joiden ajan käsitysten kuvaamiseen niitä on käytetty. Vähemmistöjen kohdalla suuri osa näistä käsityksistä on negatiivisia, usein stereotypioihin perustuvia. Vähemmistöillä ei historiassa ole ollut yhteiskunnallista valtaa määritellä itseään.

Mitä on intersektionaalinen feminismi?

“Feminism wears a throwback jersey
bamboo earrings,
and a face beat for the gods”
– Ashlee Haze

Feminismi on 1800-luvulla syntynyt ajattelusuuntaus, joka pyrki alun perin ajamaan sukupuolten tasa-arvoa. Näistä ajoista feminismi on kehittynyt ja haarautunut ja sisältää nykyään erilaisia suuntauksia ja ajattelutapoja, joissa painotetaan erilaisia teemoja ja kysymyksiä. Nykyään yksi suurimpia suuntauksia on intersektionaalinen feminismi, joka huomioi sukupuolen lisäksi erilaisia muita tasa-arvoon vaikuttavia tekijöitä, kuten etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, luokka ja vammaisuus. Intersektionaalisuus termiä käytti tiettävästi ensimmäisen kerran Yhdysvaltalainen feministi Kimberlé Crenshaw havainnollistaakseen sitä, kuinka mustien naisten yhteiskunnallista asemaa ei voida täysin ymmärtää tarkastelemalla vain sukupuolta. Tämä oli vuonna 1989.

POC, rodullistettu, afrosuomalainen, mihin näitä termejä tarvitaan? 

Suomessa on vasta viime vuosina alettu laajemmin keskustella siitä, mitä erilaisista termejä vähemmistöistä pitäisi käyttää. Käymme tässä läpi vain etnisiä vähemmistöjä koskevia termejä, sillä esimerkiksi sateenkaari-ihmisiä käsittelevä termistö on käyty laajalti läpi esim. Setan sivuilla .

Suomen vanhoja vähemmistöjä (romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset yms.) lukuun ottamatta etnisistä vähemmistöistä on yleensä puhuttu maahanmuuttajina tai maahanmuuttajataustaisina. Riippumatta siitä, kuinka kaukainen historia maahanmuutto henkilölle on. Vähemmistöjen omien liikkeiden ja ajattelijoiden myötä onkin syntynyt uusia termejä, jotka kumpuavat tarpeesta itsemäärittelyyn. Taustalla on tarve käyttää itsestä ja muista termejä, joihin samaistuu ja jotka kuvaavat sitä todellisuutta, jossa me elämme.

“Not your exotic vacation
I’m bored with your fascination
I need that PayPal, Paypal, Paypal
If you want education”

– Mona Haydar

Rodullistettu tarkoittaa ihmistä joka rodullistetaan yhteiskunnassa. Rodullistaminen kuvaa yhteiskunnallista prosessia, jossa valkoisuuden normista poikkeava ihminen mielletään automaattisesti ”toiseksi”, erilaiseksi, yleensä ”maahanmuuttajaksi”, johon yhdistetään usein negatiivisia stereotypioita. 

PoC eli person of colour tulee Yhdysvalloista ja tarkoittaa niitä henkilöitä joita ei yhteiskunnassa nähdä valkoisina. Termin tarkoitus on kuvata sitä kokemusta, jota useat ei-valkoiset ihmiset Suomessa, kuten muissakin läntisissä maissa elävät: kokemusta joissa ulkonäön vuoksi ihmiseen liitetään oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka pohjaavat tämän oletettuun taustaan. Joskus PoCeista puhutaan myös puhekielessä ruskeina ihmisinä (kts. esim. Ruskeat Tytöt tai Brown girl bloggers)

Näkyvillä vähemmistöillä viitataan etnisiin vähemmistöihin jotka poikkeavat ulkoisesti valkoisuuden normista. Termi poikkeaa yleisemmin (varsinkin englannin kielessä) käytetystä etnisistä vähemmistöistä sillä se tarkoittaa nimenomaan niitä etnisiä vähemmistöjä, jotka ulkonäkönsä takia erottuvat enemmistöstä. Tällä voidaan siis viitata esim. ihonväriin tai pukeutumiseen. 

Afrosuomalainen on myös uusi termi Suomessa, jolla viitataan suomalaisiin ihmisiin, joilla on afrikkalaisia sukujuuria. 

Mitä termiä sitten pitäisi käyttää? Yksilötasolla tähän ei ole oikeaa vastausta, sillä ihmiset luonnollisesti samaistuvat vaihtelevasti eri termeihin. Tämä on hyvä pitää mielessä ja pyrkiä henkilöiden välisissä kanssakäymisissä käyttämään niitä termejä, joita henkilö käyttää itsestään. Virallisissa konteksteissa on taas parasta pyrkiä käyttämään sitä termiä joka parhaiten kuvaa sitä ryhmää josta halutaan puhua. Esim. julkisuudessa puhutaan usein maahanmuuttajista sellaisissa konteksteissa, joissa tarkoitetaan näkyviä vähemmistöjä.

Mitä rasismi on?

“Liian tumma kannustaa leijonii,
mut tarpeeks vaalee rintamalle,
jos et oo vielkää ihonvärist toipunu,
nii sä oot se ketä ei oo integroitunu”

– Prinssi Jusuf, Musta Barbaari

Rasismi on syrjintää etnisyyden perusteella. Etnisyydellä viitataan tässä siihen oletukseen, jota ihmisestä tehdään hänen ulkonäkönsä (ihonvärin, hiusten tekstuurin, kasvojen piirteiden) vuoksi. Valkoisuus on edelleen normi, eikä sitä siksi nähdä samalla tavalla etnisyytenä, eli se nähdään vapaana ennakko-oletuksista. Toisin sanoen jos valkoinen ihminen tekee rikoksen, hän tekee sen yksilöinä ja hänellä on siihen yksilölliset syyt ja taustat. Toisin kuin jos ei-valkoinen ihminen tekee rikoksen, jolloin hänen tekonsa ja niiden tausta yhdistetään hänen kulttuuriinsa ja hänen oletettuun taustaansa liittyviin piirteisiin.

Ennakkoluulot tarkoittavat kuta kuinkin samaa asiaa kuin ”biases”, jotka voidaan jakaa ”conscious” eli tiedostettuihin ja ”unconscious” eli tiedostamattomiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka henkilö ei itse ajattelisi olevansa rasistinen, ovat useimmat meistä kuitenkin sisäistäneet ennakkoluuloisia ajatuksia ja oletuksia koska asumme yhteiskunnassa ja maailmassa joka vilisee niitä. Populaarikulttuurissa, historiassa ja politiikassa välittyy hienovaraisia (tai ei-niin-hienovaraisia) ennakkokäsityksiä, jotka usein sisäistämme, koska ne ovat niin yleisiä.

Rasismi itsessään voidaan jakaa kolmeen tasoon.

Henkilöiden välinen (interpersonal) on se, jota useimmat ihmiset ajattelevat, kun puhutaan rasismista. Se on suoraa ja henkilökohtaista, sitä kun joku huutaa kadulla jotain selkeästi etnisyyteen kohdistuvaa. Se on yleensä tiedostettua, eli tällaiset ihmiset tiedostavat ajattelevansa rasistisesti. Toinen, hieman vaikeammin hahmotettava taso, on rakenteellinen rasismi.

Mä jalo ja villi suomeks sanottuna,
Anna piirrän sulle kuvan
Mä kaivan mun passin
Ketä anto luvan, nii”

– Da Costa

Rakenteellinen rasismi (structural racism) on huomaamattomampaa ja usein pohjaa enemmän tiedostamattomiin ennakkoluuloihin. Rakenteellinen rasismi näkyy tilastoissa, joissa nähdään että Suomessa on vaikeampaa saada esim. asuntoa tai työpaikkaa jos on ulkomaalaisen kuuloinen tai romanitaustaisen kuuloinen nimi. Se näkyy tilastoissa, joiden mukaan Ruotsissa afrikkalaistaustaisilla on pienemmät palkat ja huonommat etenemismahdollisuudet, koulutustaso ja natiivikielisyys (maahanmuuttaja vai ei) huomioiden [1].  Kolmas taso käsittää mikroagressiot, jotka ovat useimmiten vaikeimmin ymmärrettävissä.

“Speaking of racists, fuck your microaggressions
I’ll make you fix your words like a typo suggestion”

– Chance the rapper

Mikroagressiot (microaggressions) viittaavat niihin jokapäivisiin pieniin eleisiin ja sanoihin, joilla ei yleensä ns. tarkoiteta pahaa, joskus ne voidaan tarkoittaa jopa kehuina. Mikroagressiot pohjaavat yleensä tiedostamattomiin ennakkoluuloihin. Ne ovat sitä, että puhutaan englantia, kysytään mistä henkilö on kotoisin, kosketetaan afrohiuksia kysymättä. Ne pohjaavat oletuksiin että henkilö ei puhu suomea tai voi olla kotoisin Suomesta, koska käsitys suomalaisuudesta on kapea ja sisällyttää vain valkoiset ihmiset. Ne ovat toiseuttavia tekoja, jotka muistuttavat niiden kohteelle jatkuvasti siitä, että hän on erilainen. 

“Cause they make us hate ourself and love they wealth”
– Kanye West

Sisäistetty rasismi (internalized racism) viittaa niihin oletuksiin ja arvoihin, joita ei-valkoiset ihmiset sisäistävät kasvaessaan yhteiskunnassa, jossa heihin liitetään negatiivisia oletuksia. 

Mitä pahaa valkoinen mies on teille tehnyt?

Nyt kun on käyty perusteet läpi, niin voidaan mennä varmaan kiistanalaisimpaan termiin tämän päivän diskurssissa (keskustelussa) eli valkoisuuteen ja erityisesti valkoiseen cis-hetero mieheen. Miksi hänestä puhutaan koko aika? Miksi sanotte häntä etuoikeutetuksi kun on olemassa myös huono-osaisia valkoisia cis-hetero miehiä? 

“Probably would’ve blew overnight if I was white
Rap with a mic and wore really baggy tights,
It’s aight”

– Tierra Whack

Ensimmäinen tärkeä termi selventää on valkoisuus. Sosiologisesti valkoisuudella viitataan yhteiskunnalliseen positioon (asemaan) ja ilmiöön, jossa ihonvärin vuoksi tietyt ihmiset pääsevät yhteiskunnassa eteenpäin helpommin kuin toiset. Samoin kuin miessukupuoli, cissukupuolisuus tai heteroseksuaalisuus ovat etuoikeuksia. Tämä väite pohjaa tilastollisiin faktoihin, enemmän kuin yksittäisiin kokemuksiin, vaikkakin se niihin yleensä keskusteluissa typistetään. 

“Your privilege
What’s up with that?”

– M.I.A

Sitten etuoikeuksiin. Keskustelu etuoikeuksista ei ole absoluuttista, eli toisin sanottuna, sillä ei tarkoiteta sitä että kaikki esim. valkoiset olisivat yhteiskunnassa absoluuttisesti paremmassa asemassa kuin ei-valkoiset. Etuoikeudet ovat nimenomaan intersektionaalisia, eli yhteiskunnallinen asema ei ole 0-1 peliä. 

Mitä tämä tarkoittaa on, että jos otetaan valkoinen huono-osainen, syrjäytynyt cismies niin kukaan ei väitä, että hän olisi hyväosainen. MUTTA jos vierelle otetaan ei-valkoinen huono-osainen, syrjäytynyt cismies niin tähän verrattuna yllä oleva valkoinen mies on silti etuoikeutettu. Miksi? Koska edelleen, vaikka molemmat näistä hypoteettisista henkilöistä ovat yhteiskunnallisesti huonossa asemassa, hyötyy huono-osainen valkoinen mies edelleen valkoisuuden etuoikeudesta. Miten? Jos vaikka ajatellaan, että nämä kaksi miestä hakevat työpaikkaa niin valkoisella on silti parempi mahdollisuus saada töitä kuin ei-valkoisella (huom. tilastollisesti). Tämä ei tarkoita että tämä hypoteettinen valkoinen mies olisi silti hyväosainen, mutta vaikka emme olisi hyväosaisia meillä voi silti olla yhteiskunnallisia etuoikeuksia. 

On tärkeä selventää vielä yksi asia. Kun puhutaan etuoikeuksista, puhutaan niistä yhteiskunnallisella tasolla. Kaikki ihmiset kohtaavat elämässään haasteita, sairauksia, ihmissuhdeongelmia, huonoja päiviä ja kuolemaa. Nämä haasteet eivät kuitenkaan ole rakenteellisia, eli ne eivät liity yhteiskunnalliseen syrjintään. Nämä ovat eri asioita. Tämä ei tarkoita että joku kokemus, yhteiskunnallinen tai ei, olisi traagisempi kuin toinen, mutta puhuttaessa siitä miten yhteiskuntaa pitäisi edistää, pitää puhua ongelmista joita yhteiskunta itse aiheuttaa. Tarkoitus ei ole keskustella siitä kenellä menee huonoiten. Tarkoitus on keskustella siitä, millaisia yhteiskunnallisia esteitä meillä on, jotta voisimme ratkaista niitä.

Miten nämä asiat liittyvät Suomeen?

Aina välillä kuulee sanottavan, että nämä asiat eivät kuulu Suomeen, koska Suomessa ei ole kolonisaatio-tai orjuushistoriaa, vaan ovat suoraan adaptoituja Yhdysvalloista. Suomi ei kuitenkaan ole irrallaan kansainvälisen kolonisaation historiasta vaan on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi lähetystyössä ja siitä seuraavassa kulttuurinkadossa, eikä Suomi ole myöskään irrallaan globaalin lännen perinteestä. Lisäksi Suomella on oma kolonisaatiohistoriansa saamelaisten kanssa, eikä Suomen suhdetta romaneihin ja saamelaisiin (kts. esim. pakkoassimilaatio) voida ylenkatsoa. Lisäksi rasismi ei kumpua suoraan kolonisaatiohistoriasta vaan on monimutkaisempi prosessi.

Intersektionaalisen feminismin ja antirasismin teoria ei myöskään ole peräisin vain Yhdysvalloista. On paljon esim. eurooppalaisia, afrikkalaisia ja aasialaisia teoreetikoita ja ajattelijoita, jotka ovat kehittäneet niitä ajatuksia, termejä ja käytänteitä, joihin nykyinen intersektionaalinen feminismi pohjaa. Synnyinpaikastaan huolimatta kyseiset teoriat pohjautuvat yhteiseen maailmanhistoriaan jossa nämä hierarkiat on luotu ja siksi ne ovatkin universaaleja kysymyksiä.

Mutta miksi te ette puhu miesten oikeuksista tai kunniaväkivallasta?

“I ran into this girl, I said, ”I’m tired of explaining”
Man, this shit is draining
But I’m not really allowed to be mad”

  – Solange 

Intersektionaalisen feminismin tavoite on tasa-arvoinen yhteiskunta. Usein feminististä liikettä syytetään kuitenkin siitä, ettei se puhu tarpeeksi asiasta x (oli kyseessä sitten miesten oikeudet, kunniaväkivalta yms.). Usein historiaan katsoessa nähdään kuitenkin, että esimerkiksi kunniaväkivallan tai miesten ja poikien oikeuksien taustalla on myös useita feministisiä liikkeitä. Nämä asiat eivät myöskään ole toisiaan vastaan, sillä tasa-arvon edistäminen yhdellä saralla edistää sitä usein myös muilla saroilla (esim. haitallisten sukupuoliroolien purkaminen auttaa myös poikia, joiden yhdeksi huonon koulumenestyksen syyksi on ehdotettu haitallisia sukupuolirooleja). Fakta on kuitenkin se, että yhden järjestön tai liikkeen voimavarat ovat rajalliset ja yksittäisillä ihmisillä ja toimijoilla on oikeus keskittyä niihin asioihin ja teemoihin jotka ovat tärkeitä heille tai joista heillä on asiantuntemusta.

Syksyn aikana aiomme järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, joissa on mm. tarkoitus keskustella termeistä, aktivismista ja vaikuttamisesta. Lisää infoa myöhemmin.

Lämpöä syksyyn,

Fem-R:n hallitus

Rasisti on rasisti on rasisti

Husu Hussein sai kesällä aikaan kollektiiviset itkupotkuraivarit nimittäessään Twitterissä rasisteja rasisteiksi. Ei uutta auringon alla. Ei kai siitä ole vielä montakaan kuukautta kun toimittaja Johanna Vehkoo sai sakkotuomion nimitettyään omalla Facebook seinällään rasistia rasistiksi. Tästäkös rasistit suuttuivat.

Rasisti on rasisti on rasisti. Rasisti on ihminen, jolla on rasistinen maailmankatsomus ja jos et tiedä mitä se tarkoittaa niin kysy lähimmältä rasistiltasi. Nykyään rasisti on kuitenkin ennen kaikkea ilkeämielisesti käytetty termi, riippumatta siitä onko henkilö rasisti vai ei. Termit ovat aina olleet meille suomalaisille tärkeitä, paitsi tietenkin vähemmistöjä koskevat termit, mutta hei lopettakaa jo tuo valittaminen.

Rasismia on, mutta kukaan ei ole rasisti. Rasismi leijuu irrallaan ihmisruumista, abstraktina käsitteenä jossain Jussi Halla-Ahon hiusrajan takana. Teuvo Hakkarainenkaan ei muuten ole rasisti, sillä matu tarkoittaa lähinnä maaseudun tulevaisuutta ja kuka oikeastaan voi edes tietää mitä se alunperin tarkoitti. Ei pidä olla niin herkkä. Mutta älä perkele sano minua rasistiksi tai haastan vielä oikeuteen. Mene takaisin Viitasaarelle, on sielläkin ongelmia.

Kuka sitten on rasisti? Vastaus lienee ilmiselvä, sillä rasismi on ilmiö jonka maahanmuuttajat ovat tuoneet Suomeen. Ennen kaikki oli hyvin, oltiin kaikki samaa mieltä siitä, että kukaan ei ole rasisti ja jos kysyit romaneilta niin et kysynyt. Ai mitkä saamelaiset? 

Rasismia on muuten Suomessa tosi vähän. Vain 5% on tosissaan rasisteja ja 20% vain harrastelee. 30% on sitten hiljaa ja eikös hiljaisuus ole suvaitsemisen merkki? Minäkin muuten suvaitsen suomalaisia, ainakin niin kauan kun ne on mulle kivoja, sitten vedän suvaitsevuuteni takaisin!

Kun katsotaan tilastoja niin nähdään että puolet suomalaisista ei itse asiassa vihaa maahanmuuttajia sydämensä kyllyydestä. Haloo, mikä rasismi!?!?? Kaikki ei-valkoiset ihmisethän ovat maahanmuuttajia joten eiköhän tämä ole tällä käsitelty. 

Ongelma on myös se, että maahanmuuttajia on täällä niin vähän, kun ei me niitä tänne haluta. Mutta sitten jos niitä joskus tulee lisää, niin rasismi häviää kuin hakaristi perussuomalaisten kerhotilan ikkunasta sen jälkeen kun siitä uutisoidaan. Katsokaa vaikka miten rasismi on hävinnyt Yhdysvalloista! Siihen asti kannattaa vaan pysyä piilossa, mutta ei mitään peittäviä asuja kuitenkaan herranjumala. Sitten taas jos näyttää liikaa ihoa niin on ihan oma vika jos joku siitä vähän hipaisee, eletään kuitenkin tasa-arvon maassa. Minua muuten kiinnostaisi tietää valkoisten kokemukset tästä rasismi asiasta, koska sekin on tärkeää, tosi tärkeää.

Rasisteista puheenollen, feministit ne vasta rasisteja onkin! Ne ei tykkää kenestäkään. Niiden mielestä naapurin Seppoakin pitäisi syrjiä koska se sattuu olemaan valkoinen. Kerran yksi feministi sanoi minulle ilkeästi ja sen jälkeen meinasin liittyä Suomen sisuun kun suututti niin kovin. En haluaisi että meidän välillä on hierarkioita, eli haluaisin pitää nämä hierarkiat jotka nyt on, koska tykkään omasta äänestäni. Näin kerran kadulla kun joku huusi n-sanaa ja tiedätkö, minä menin väliin, ihan siihen väliin menin. Eikä se ollut edes kiitollinen se maahanmuuttaja! Lisäksi minulle sanottiin kerran että onpa hassu hattu sinulla joten tiedän kyllä miltä syrjintä tuntuu.

Joten voitaisko jo lopettaa tuo rasistiksi nimittely, sillä meillä on isompiakin ongelmia. En tiedä oletko kuullut eläinten oikeuksista mutta minusta ne on paljon kivempia kuin te, eivät muuten koskaan ole sanoneet minua rasistiksi. Kerran näin kadulla jonkun kerjäämässä ja sillä oli huonokuntoinen koira ja minun kävi sitä koiraa sääliksi, elää nyt kadulla niin! Minä sitten rakastan koiria.

Aurora Lemma